هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

  1. دکتر عباسعلی حاجی کریمی ساری, دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر

  1. دکتر عباسعلی حاجی کریمی ساری, دانشگاه شهید بهشتی