palette
ارتباط تفکر راهبردي و عملکرد
شمس الدین ناظمی, سعید مرتضوي, حسن جعفریانی

چکیده
این تحقیق به بررسی ارتباط بین تفکر راهبردي و عملکرد به عنوان شاخص موفقیت در شرکت ها و همچنین به تاثیر تعدیل کنندگی متغیر یادگیري سازمانی بر ارتباط بین تفکر راهبردي و عملکرد می پردازد بدین منظور ابتدا مدل جامعی براي تفکر راهبردي مبتنی بر ادبیات موضوع استنتاج و طراحی می گردد و سپس با استفاده از روش تحقیق پیمایشی/تحلیلی در معرض آزمون قرار می گیرد. جامعه آماري تحقیق، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس هستند که در شهر مشهد مستقرند. به دلیل تعداد اندك شرکت ها از سرشماري استفاده شد. پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردي بین مدیران ارشد و پرسشنامه استاندارد یادگیري سازمانی بین مدیران میانی توزیع شد. داده هاي ناشی از بازده دارائیها به عنوان عملکرد شرکتها، از صورتهاي مالی موجود در بورس استخراج شد. نتایج نشان داد، بین تفکر راهبردي و عملکرد در شرکتهاي مورد بررسی ارتباط مستقیم وجود دارد اما یادگیري سازمانی رابطه بین تفکر راهبردي و عملکرد را تعدیل نمی کند.
واژگان کلیدی
تفکر راهبردي ، عملکرد، یادگیري سازمانی، نرخ بازده دارائیها

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.