palette
ارتباط بین شایستگی های بازاریابی سازمان با موفقیت مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی
علی صنایعی, فرهام امیری, الفت گنجی بیدمشک

چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی جهت ارزیابی شایستگی های بازاریابی سازمان بر موفقیت مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی است. نمونه پژوهش شامل 75 شرکت فعال در بخش ساخت و ساز مسکن در سال 1390 بوده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد و با در نظر گرفتن روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. متغیر شایستگی های بازاریابی سازمان با استفاده از راهبردهای سازمانی، ارتباطات سازمانی، منابع و شایستگی های سازمانی سنجیده شده است. شاخص های مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت ادعا، مدیریت زمان بندی، مدیریت دانش و مدیریت ایمنی جهت سنجش موفقیت مدیریت پروژه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شایستگی های بازاریابی سازمان با ضریب مسیر 86/0 بر موفقیت مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی تأثیرگذار است.
واژگان کلیدی
شایستگی های بازاریابی سازمان؛ راهبردهای سازمانی؛ ارتباطات سازمانی؛ منابع و شایستگی های سازمانی؛ مدیریت پروژه.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.