palette
تأثیر نوآوری بازاريابی بر رقابتپذيری برند با تبیین نقش

چکیده
رقابت­پذیری برند از جمله موضوعات مهمی است که طی سال­های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تأکید قرار گرفته است. در دنیای امروز، گسترش بازار صنایع غذایی از یک سو و افزایش رقابت­پذیری بین شرکت­ها و توقع مشتریان از سوی دیگر، شرکت­های غذایی را ترغیب کرده تا به ایجاد یک برند قوی در بازارهای رقابتی امروز مبادرت ورزند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابت­پذیری برند از طریق نقش میانجی فرصت­طلبی فناورانه در میان شرکت­های صادرکننده برتر محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی صوری و سازه و همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری ­داده­ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه­ها و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. نتایج مدل آماری نشان می­دهد، مدل پیشنهادی برازنده داده­ها می­باشد و نوآوری بازاریابی و فرصت­طلبی فناورانه تأثیر مثبت معناداری بر رقابت­پذیری برند دارد، این در حالی است که فرصت­طلبی فناورانه در رابطه فوق نقش میانجی دارد.
واژگان کلیدی
نوآوری بازاریابی، رقابت‌پذیری برند، فرصت‌طلبی فناورانه، برنامه راهبردی صنعت غذایی

منابع و مآخذ مقاله

اربابیان، شیرین.، و میرزایی، محمد (1390). اثر انعطاف‌پذیری نیروی کار بر رقابت‌پذیری صنایع با فناوری برتر در ایران. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 60، 99-67.

برنامه راهبردی صنایع غذایی کشور (1395).

حسنی، علی.، موسوی بازرگان، سید جلال.، و قدیری‌نیا. محمد (1392). عملکرد برند، مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری. فصلنامه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، دوره 1، شماره 1، 38-1.

حمیدی‌زاده، محمدرضا.، یزدانی، ناصر.، عالم‌تبریز، اکبر.، و خورشیدی، غلامحسین (1391). طراحی و اعتبارسنجی مدل تبلیغات الکترونیک. مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 11، 99-81.

خاکی، غلامرضا (1390)، روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی، تهران: بازتاب.

رحمان سرشت، حسین.، و صفائیان، میترا (1390). مدل رقابت‌پذیری صنایع تولیدی در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 22، 104-75.

رستگار، عباسعلی.، دهقانی سلطانی، مهدی.، فارسی‌زاده، حسین.، و بلوچی، حسین (1394). تبیین اثر هوش ساختاری-سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، ویژه‌نامه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تأکید بر چالش‌ها و راه‌کارهای بازاریابی در صنعت بیمه)، 82-65.

رضایی دولت آبادی، حسن.، و صانعیان، زهرا سادات (1392). تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق کارآفرینی‌گرایی. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 6، شماره 4، 129-113.

شم‌آبادی، محمدعلی.، و خداداد‌حسینی، سیدحمید (1382). طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستبافت ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت، پاییز 1384.

طبرسا، غلامعلی.، یدالهی‌فارسی، جهانگیر.، و نائیجی، محمدجواد (1392). الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسط تبادل دانش. مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 15، 180-165.

عابدی‌جعفری، حسن.، و سرلک، محمدعلی (1384). طراحی و تبیین مدل اعتماد افراد متقاضی تحصیل به دانشگاه‌های مجازی. مجله دانش مدیریت، شماره 71، 34-21.

عباسی، محمدرضا.، محمودی میمند، محمد.، امینی، محمدتقی.، و رحیمی کلور، حسین (1390). طراحی مدل معادلات ساختاری عوامل رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه. مجله مدیریت فردا، سال دهم، شماره 29، 44-27.

عسگری، محمود (1388). رتبه‌بندی قدرت رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران. مجله بررسی‌های بازرگانی، دوره 7، شماره 38، 331-21.

ملکی مین باش رزگاه، مرتضی.، دهقانی سلطانی، مهدی.، فارسی‌زاده، حسین.، و غلامزاده، رسول (1391). تاثیر تصویر بانکداری اینترنتی و رضایت از بانکداری الکترونیکی بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه: نقش تعدیلگر ارزش درک شده. مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 22، 160-141.

سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه (1393). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.

مهری، علی.، و خدادادحسینی، سیدحمید (1384). طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودروی ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 2، 212-189.

یعقوبی، نورمحمد.، شکری، علی.، و راحت دهمرده، محبوبه (1391). مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی. مجله اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره 1، 158-133.

Ahmad, A.R. & Sapry, M. (2008). Brand competitiveness: a study of cement brand in Malaysia. Paper presented at the International Accounting and Business Conference 2008, Johor, Malaysia.

Ajitabh, A. & Momaya, K. S. (2004). Competitiveness of Firms: Review of Theory, Framework and Models. Singapore Management Review, 26 (1), 45-61.

Booth, E. M. & Philip, G. (1998). Technology, Competencies and Competitiveness: The Case for Reconfigurable and Flexible Strategies. Journal of Business Research, 41, 29-40.

Dinis, A. (2004). Marketing and innovation: Useful tools for competitiveness in rural and peripheral areas. European Planning Studies, 14 (1), 9-22.

Fornari, D., Fornari, E., Grandi, S. & Menegatti, M. (2016). Leading national brands facing store brands competition: Is price competitiveness the only thing that matters?. Journal of Retailing and Customer Services, 30 (1), 234-241.

Gupta, S., Malhotra, N.K., Czinkota, M. & Foroudi, P. (2016). Marketing innovation: A consequence of competitiveness. Journal of Business Research, 69 (12), 5671-5681.

Hana, U. (2013). Competitive Advantage Achievement through Innovation and Knowledge. Journal of Competitvness, 5 (1), 82-96.

Hult, G.T., Hurley, R.F. & Knight, G. (2004). Innovativeness: its antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33, 429-438.

Ille, F. R. & Chailan, C. (2011). Improving global competitiveness with branding strategy. Journal of Technology Management in China, 6 (1), 84-96.

Lee, R. P. & Grewal, R. (2004). Strategic Responses to New Technologies and Their Impact on Firm Performance. Journal of Marketing, 68 (4), 157-171.

Lin, C. H, Peng, C. H, & T. Kao, D. (2008). The innovativeness effect of market orientation and learning orientation on business performance. International Journal of Manpower, 29 (8), 752-772.

Makadok, R. (2001). Towards a synthesis of resource-based and dynamic capability views of rent creation. Strategic Management Journal, 22 (5), 387-402.

Man, T. W. Y., Lau, T. & Chan. K. F. (2002). The Competitiveness of Small and Medium Enterprises A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies. Journal of Business Venturing, 17 (2), 123-142.

Nieves, J. & Diaz-Meneses, G. (2016). Antecedents and outcomes of marketing innovation An empirical analysis in the hotel industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (8), 1554 – 1576.

Ocass, A. & Ngo, L. V. (2011). Winning through innovation and marketing: Lessons from Australia and Vietnam. Industrial Marketing Management, 40, 1319-1329.

Pena-Vinces, J. C., Acedo, F. J. & Roldan, J. l. (2014). Model of the international competitiveness of SMNEs for Latin American developing countries. European Business Review, 26 (6), 552-567.

Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79 (3), 63-78.

Ren, L., Xie, G. & Krabbendam, K. (2010). Sustainable competitive advantage and marketing innovation with in firms. Management Research Review, 33 (1), 79-89.

Rumelt, R. (1984). Towards a strategic theory of the firm, in Lamb, R., (Ed.), Competitive Strategic Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ).

Salunke, S., Weerawarden, J. & McColl-Kennedy, J. R. (2012). Competing through service innovation: The role of bricolage and entrepreneurship in project oriented firms. Journal of Business Research, 66 (8), 1085-1097.

Sarkees, M. (2011). Understanding the links between technological opportunism, marketing emphasis and firm performance: implications for B2B. Industrial Marketing Management, 40: 785-795.

Srinivasan, R., Lilien, L. G. & Rangaswamy, A. (2002). The role of technological opportunism in radical technology adoption: an application to e-business. Journal of Marketing, 66 (3), 47-60.

Subramanian, N., Gunasekaran, A., Yu, J., Cheng, J. & Ning, K. (2014). Customer satisfaction and competitiveness in the Chinese E-retailing: Structural equation modeling (SEM) approach to identify the role of quality factors. Expert Systems with Applications, 41 (1), 69-80.

Szerb, L. & Ulbert, J. (2009). The Examination of the Competitiveness in the Hungarian SME Sector: A Firm Level Analysis. Acta Polytechnica Hungarica, 6 (3), 105-123.

Tan, V., Ochoa, J. J., Langston, C. & Shen, L. (2015). An empirical study on the relationship between sustainability performance and business competitiveness of international construction contractors. Journal of Cleaner Production, 93 (1), 273-278.

Tsai, K. (2004). The impact of technological capability on firm performance in Taiwan’s electronics industry. Journal of High Technology, 15, 183-195.

Voola, R., Casimir, G., Carlson, J. & Agnihotri, M.A. (2012). The effects of market orientation, technological opportunism, and e-business. Australasian Marketing Journal, 20: 136-146.

Weerwarden, J. & Mavondo, F. (2011). Capabilities, innovation and competitive advantage. Industrial Marketing Management, 40, 1220-1223.

Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5 (2), 171-180.

Wahyuni, S. & Kee Ng, K. (2012). Historical outlook of Indonesian competitiveness: past and current performance. Competitiveness Review: An International Business Journal, 22 (3), 207-234.

Wong, P. W. & Teoh, K. (2016). The influence of destination competitiveness on customer-based brand equity. Journal of Destination Marketing & Management, 4 (4), 206-212.

Xiangming, W., & Haimei, L. (2011). Study on brand competitiveness of Chinese toy industry. Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC). 8-10 Aug. 2011 2nd International Conference on.

Yoon, J., Yong Lee, H. & Dinwoodie, J. (2015). Competitiveness of container terminal operating companies in South Korea and the industry–university–government network. Transportation Research Part A, 80, 1-14.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.