palette
ارزیابی اثربخشی تبلیغات اجتماعی مربوط به صرفه‌جویی در مصرف برق با استفاده از الگوی AIDA
شهریار عزیزی, رضا قنبرزاده میاندهی

چکیده

     یکی از مهم­ترین شاخصه­ های توسعه اقتصادی یک کشور نهادینه شدن فرهنگ صرفه­ جویی در تمامی موارد، به‌ویژه صرفه­ جویی در مصرف منابع طبیعی است. برق به عنوان یکی از حامل های انرژی از جمله منابع طبیعی به شمار می­رود که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمِ بسیاری بر زندگی آحاد جامعه دارد.، لذا صرفه­ جویی در مصرف آن زیمنه­ ساز رشد اقتصادی سریعتر می شود. از این رو در این پژوهش، بررسی وضعیت اثربخشی تبلیغات اجتماعی که از رسانه­ های مختلف دیداری و شنیداری  پخش می­ شود، مدنظر قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای تهرانی که در معرض تبلیغات اجتماعی مربوط به کاهش مصرف برق قرار دارند، تشکیل می­ دهند. داده های لازم با پرسشنامه 22 سؤالی از 414 نفر از خانوارهای تهرانی که به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای انتخاب شدند گردآوری شد. جهت بررسی الگوهای اندازه­ گیری از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم­ افزار لیزرل 8/8 و به منظور بررسی وضعیت فرضیه­ های پژوهش از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شده است. نتایج نشان داد که هرچند تبلیغات اجتماعی صرفه­ جویی در مصرف برق منجر به جلب توجه مخاطبین نمی­ شود و در آنها علاقه و تمایل خاصی ایجاد نمی­ کند، با این وجود به آن عمل کرده و در مصرف برق صرفه ­جویی می­ کنند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه­ گیری نمود که باید دلایل صرفه­ جویی در مصرفه­ برق را در عوامل دیگر، از جمله هدفمندی یارانه­ ها که منجر به افزایش قیمت حامل­ های انرژی شده است جستجو کرد.

واژگان کلیدی
تبلیغات؛ تبلیغات اجتماعی؛ اثربخشی تبلیغات اجتماعی؛ برق

منابع و مآخذ مقاله

حسنقلی پور، طهمورث.، انوشه، مرتضي.، موسوي، مجتبي.، و محسني، علي (1388). مدیریت تبلیغات. تهران: انتشارات نگاه دانش نوین.

حسینی، میرزاحسن.، باقری، سیدمحمد.، و حسینی، سیده زهرا (1388). بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان با استفاده از مدل AIDA و ارائه الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی، مطالعه موردی: بانک رفاه. پژوهش‌های مدیریت، 2 (2)، 146 - 119.

ربیعی، علی.، محمدیان، محمود.، و برادران جمیلی، بیتا (1390). ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهم‌ترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران. تحقیقات بازاریابی نوین، 2، 17- 40.

روستا، احمد.، ونوس، داور.، و ابراهیمی، عبدالحمید (1383). مدیریت بازاریابی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

فرهنگی، علی‌اکبر.، فیروزیان، محمود.، و موسویان، اکرم‌سادات (1388). بررسی اثربخشی تبلیغات شرکت ملی گاز ایران در راستای بهینه‌سازی مصرف. مدیریت بازاریابی، 4 (7)، 43 - 19.

محمدیان، محمود (1385). مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات حروفیه.

Ansari, M.E. & Joloudar, S.E. (2011). An Investigation of TV Advertisement Effects on Customers' Purchasing and Their Satisfaction. International Journal of Marketing Studies, 3(4), 175-181.

Belch, G. & Belch, M. (2003). Advertising & Promotion. 5th Edition, Mc Graw-Hill.

Birkinshaw, M. (1993). Social Marketing for Health. WHO press.

Bloom, P.N., & William D.N. (1981). Problems and Challenges in Social Marketing. Journal of Marketing, 45 (Spring), 79-88.

Brassing, F. & Pettitt, S. (2000). Principle of Marketing. Second edition, Prentice – Hall Inc.

Byrne, M. B. (1994). Structural Equation Modeling with EQS and EQS/WINDOWS. Sage Publications.

Chapman, D., Rudd, R. & Moeykenz. B.A, (1993). Social Marketing For Public Health. Health Affair, 12(2), 105 – 121.

Gharibi, S., Danesh, S.Y. & Shahrodi, K. (2012). Explain the Effectiveness of Advertising Using the AIDA Model, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(2), 926-940

Helmig, B. & Thaler, J. (2010). On the Effectiveness of Social Marketing – What Do We Really Know?. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 22(4), 264-287.

Karlsson, L. (2007). Advertising Model & Theories - How Well Can Be Transferred From Text into Reality?. Halmstand University.

Khattiyanon, T. (2011). A Study of TV Commercials' Influence on Thai Women’s Purchasing Decision of Anti-Ageing Cream Product. Master’s Project, M.A., Srinakharinwirot University, Bangkok.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2002). The Principles of Marketing. Prentice and Hall.

Kotler, P., Roberto, N. & Lee, N. (2002) Social Marketing: Improving the Quality of Life. Thousand Oaks. CA: Sage Publication Inc.

Lin, Y.S. & Haung, J.Y. (2006). Internet Blogs as a Tourism Marketing Medium: A Case Study. Journal of Business Research, 59, 1201-1205.

Ranjbarian, B., Shaemi, A. & Ebrahimian Jolodar, S. Y. (2011). Assessing the Effectiveness of Electric Conservation Advertisements in Isfahan Channel Television. International Business Research, 4(3), 194-200.

Rosbergen, E. (1998). Assessing Visual Attention to Print Advertising Through Statistical Analysis of Eye-Movement Data. Ridderkerk, the Netherlands: Offsetdrukkerij Ridderprint B.V.

Schaefer, A., Parker, R. S. & Haytko, D. (2011). Chinese and U.S. Consumers’ Perceptions of the Effectiveness of Celebrity Athlete Endorsers. Journal of Management Research, 1-9.

Smeltzer, J. L. & Neiger, B.L. (2005). Planning, Implementing and Evaluating Health Promotion Programs. 4th ed. USA: Pearson Benjamin Cummings.

Tellis, G. J. (2004). Effective Advertising: Understanding When, How, and Why Advertising Works. Thousand Oaks: Sage Publications Inc.

Weinriech, N.K. (1995). What is Social Marketing? Available from: URL: www. Social_marketing.com.

Yeshin, T. (2006). Advertising. Thomson Learning, London.

Zyman, S. (2002). The End of Advertising As We Know It. John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.