palette
الگوی عوامل موثر بر نگرش و قصدخرید مصرف کنندگان نسبت به محصولات وارداتی

چکیده

     تغییرات تا حدودی شدید اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز و تحریم­ های بین‌المللی علیه کشور ایران، لزوم توجه ویژه به امر واردات محصولات خارجی را ضروری ساخته است. پژوهش حاضر با هدف ترغیب مصرف­ کنندگان به عدم خرید محصولات وارداتی، سعی دارد عوامل موثر بر نگرش به محصولات وارداتی و درپی آن، قصد خرید این محصولات را شناسایی نموده و با ارائه الگویی جامع و بدیع، آن را مورد آزمون قرار دهد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و با نمونه‌گیری خوشه‌ای و در دسترس، 393 نفر از مشتریان پوشاک وارداتی از کشورهای اروپایی در شهر تهران جهت مطالعه در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز از مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM)، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون T با دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت "تصویر کشور مبدا" و "نیاز به تمایز" و همچنین تاثیر منفی "میهن پرستی" بر "نگرش به محصولات وارداتی" بود. اما تاثیر "نژادگرایی" بر نگرش به محصولات وارداتی معنادار نبود. همچنین علاوه بر این­که نگرش به محصولات وارداتی تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر "قصد خرید محصولات وارداتی" داشت، متغیرهای "کیفیت ادراکی" و "ارزش احساسی" نیز به عنوان متغیرهای میانجی این رابطه شناخته شدند.

واژگان کلیدی
نگرش؛ قصد خرید؛ محصولا وارداتی؛ پوشاک

منابع و مآخذ مقاله

ابراهیمی، عبدالحمید.، جعفرزاده کناری.، مهدی.، بزرگی، صابر. (1391). بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان نسبت به خرید برندهای جعلی در صنعت پوشاک (مورد مطالعه: شهر ساری). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 2(3)، 34-1.

جلالی، مریم.، شفیعی رودپشتی، میثم. (1392). تحلیلی بر عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک؛ ( مورد مطالعه: پوشاک پل). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 3(2)، 68-47.

دعایی، حبیب الله.، حسن‌زاده، ژاله فرزانه. (1389). مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک (مورد مطالعه: مقایسه برندهای محلی ایران، کره و ژاپن). بررسی‌های بازرگانی. (42)، 40-26.

دهدشتی شاهرخ، زهره.، قاسمی، حسن.، سیفی، ابوالفضل. (1389). تاثیر کشور‌گرایی مصرف‌کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول. 62: 142-115.

قاسمی، حسن.، دهدشتی شاهرخ، زهره.، سیفی، ابوالفضل. (1391). بررسی عوامل موثر بر کشورگرایی مصرف‌کننده. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. 11، 167-143.

نعلچی کاشی، علیرضا.، رسولیان، محسن.، بوجاری، حسین. (1391). بررسی رفتار خرید مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. (8)، 56-47.

مرادی، هادی.، زارعی، عظیم. (1390). تصویر ذهنی کشور مبدا و شکل‌گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 3، 128-109.

مرتضوی، سعید.، پور، سمیرا، سعادت یار.، فهیمه سادات، بیطرف.، فاطمه و رضایی راد.، مصطفی. (1391). اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تاثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری. پژوهش‌های مدیریت عمومی. 15،26-5.

Bahaee, M. & Pisani, M.J. (2009). Are Iranian consumers poised to ‘‘buy American’’ in a hostile bilateral environment? Business Horizons. 52: 223-232.

Barnes, B.R., & Curlette, W.L. (1985). Effects of Instruction Country of Origin Preferences. Journal of Academic Marketing Scion search in Social Education. 13: 43–49.

Brodie, J., Whittome, R.M. & Brush, J. 2009. Investigating the service brand: a customer value perspective. Journal of business research. 62: 345-355.

Brodowsky, G.B. (2006). The role of country of origin in consumer purchase decisions: development and testing of a comprehensive theoretical model. Ph.D. Dissertation. The state university of New York.

Chen, H.L. (2009). Effects of country variables on young generation’s attitude towards American products: a multi-attribute perspective. Journal of Consumer Marketing. 26(3): 143-154.

Dehghanan, H., Khashei, V., & Bakhshandeh, G. (2014). Selecting Optimum Strategy in Domestic Household Appliances Industry Using A’WOT Method. International SAMANM Journal of Business and Social Sciences. 2(2): 80-90.

Erdogan, B.Z. & Uzkurt, C. (2010). Effects of ethnocentric tendency on consumers’ perception of product attitudes for foreign and domestic products. Cross Cultural Management: An International Journal. 17(4): 393-406.

Guo, X., Ling, K.C., & Liu, M. (2012). Evaluating Factors Influencing Consumer Satisfaction towards Online Shopping in China. Asian Social Science. 8(13).

Granzin, K.L. & Olsen, J.I. (1998). Americans’ Choice of Domestic over Foreign Products: A Matter of Helping Behavior? Journal of Business Research. 43: 39–54.

Gurhan-canli, Z. & Maheswaran, D. (2000). Determinants of country of origin evaluations. Journal of consumer research. 27(1): 96-108.

Hsu, J.L. & Nien, H. (2008). Who are ethnocentric? Examining consumer ethnocentrism in Chinese societies. Journal of Consumer Behavior. 7: 436-447.

Javalgi, R.G., Khare, V.P. & Scherer F.R. (2005). An application of the consumer ethnocentrism model to French consumers. International Business Review. 14: 325-344.

Kaynak, E. & Kara, A. (2002). Consumer perceptions of foreign products. European Journal of Marketing. 36(7/8): 928 - 949.

Knight, G.A. (1999). Consumer preferences for foreign and domestic products. Journal of consumer marketing. 16(2): 151-162.

Klein, J.G. (2002). Us versus Them, or Us versus Everyone? Delineating consumer aversion to foreign goods. Journal of International Business Studies. 33(2): 345–363.

Kumar, A., Lee, H-J. & Kim, Y-K. (2009). Indian consumers' purchase intention toward a United States versus local brand. Journal of Business Research. 62: 521-527.

Lee, M.Y., Kim, Y.K., Pelton, L., Knight, D. & Forney, J. (2008). Factors affecting Mexican college students purchase intention toward a US apparel brand. Journal of fashion marketing and management. 12(3): 294-307.

Roth, M.S., & Romeo, J.B. (1992). Matching product category and country image perceptions: a framework for managing country-of-origin effects. Journal of international business studies. 23(3): 477-497.

Shimp, T., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: construction and validation of the cetscale. Journal of Marketing Research. 14:280- 289.

Suh, T., & Kwon, I-W.G. (2002). Globalization and reluctant buyers. International Marketing Review. 19(6): 663.

Tian, K.T., Bearden, W.O. & Hunter, G.L. (2001). Consumers' need for uniqueness: scale development and validation. J Consum Res. 28(June): 50–66.

Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the academy of marketing science. 28(2): 195-211.

Vida, I. & Rearson, J. (2008). Domestic consumption: rational, affective or normative choice? Journal of Consumer Marketing. 25(1): 34-44.

Wang, C.L. & Chen, Z.X. (2004). Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting: testing moderating effects. Journal of Consumer Marketing. 21(6): 391-400.

Wanninayake W.M.C. & Bandara, C.M. (2012). Consumer Ethnocentrism and Attitudes towards Foreign Beer Brands: With Evidence from Zlin Region in the Czech Republic. Journal of Competitiveness. 4(2): 3-19.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.