شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی دستیار سردبیر
شاپا چاپی
2251-6069
شاپا الکترونیکی
2645-4157