دوره 9, شماره 2

تابستان1389

فهرست مطالب

علمی - پژوهشی

در تحقیق حاضر در راستاي بهبود عملکرد بانکهاي تجاري کشور در حوزه بین المللی و ارزي، بازارگرایی در این بانکها به عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته تا یک مقیاس بومی براي سنجش آن در بانکهاي تجاري کشور توسعه داده شود و همچنین وضعیت بانکهاي تجاري کشور بر اساس این مقیاس مشخص شود. پس از مطالعات نظري و اکتشافی از منابع داخلی و خارجی( الکترونیکی و غیر الکترونیکی)، یک مقیاس جامع ترسیم شده است که نشان دهنده ابعاد بازارگرایی با رویکرد ذینفع محور است. به منظور سنجش اعتبار مقیاس طراحی شده نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بر اساس مقیاس تأیید شده از سوي خبرگان، در بانکهاي تجاري توزیع و گردآوري شده است. با عنایت به بررسی 5 بانک تجاري بزرگ و دریافت نظر 60 نفر از هر بانک، در مجموع از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانکهاي تجاري کشور نظرسنجی شده است. یکی از یافته هاي این مطالعه "مقیاس بومی سنجش بازارگرایی در بانکهاي تجاري کشور " است که در آن نقش و اهمیت مؤلفه هاي اصلی به ترتیب(1) رفتار هوشمند، ( 2) تحلیل و برنامه ریزي پاسخ راهبردي، ( 3) اجرا و کنترل پاسخ راهبردي، و ( 4) سیستمها و بخش هاي هماهنگ است. یافته دیگر این مطالعه نشان می دهد وضعیت این مقیاس در بانکهاي تجاري ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و فقط در بانک تجارت نامناسب است. این نتایج میتواند مبناي پیشنهادات سازنده اي براي نظام بانکی کشور و نیز هر کدام از بانکها در خصوص افزایش ارتقاي بازارگرایی آنها باشند.
هاشم آقازاده, مینا مهرنوش
PDF
هدف از این مطالعه، ارزیابی و اولویت بندي مؤلفه هاي مدیریت دانش، مرتبط با نوآوري دانش و عملکرد نوآوري است. لذا براي این منظور از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است، سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس مهمترین مؤلفه هاي تأثیرگذار مدیریت دانش رتبه بندي شدند. جامعه آماري این تحقیق، مجموعه شرکتهاي شهرك صنعتی استان فارس بوده و مجموعه شرکتهاي صنایع غذایی و آشامیدنی ها به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل: مطالعه ادبیات تحقیق ، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه است. تأیید آزمون فرضیه ها، ارتباط مثبت و معنادار نوآوري دانش و مدیریت دانش؛ و مدیریت دانش و عملکرد نوآوري را به اثبات م یرساند. در انتها نیز، مهمترین مؤلفه هاي تأثیرگذار مدیریت دانش و عملکرد نوآوري با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندي شد.
سیدحیدر میرفخرالدینی, سید حسن حاتمی نسب, رضا طالعی فر, امیر رضا کنجکاو منفرد
PDF
شكل گيري و تدوين راهبرد بازاريابي نيازمند شناختي است كه از وضعيت بازار و توانمندي هاي سازمانها ايجاد ميشود. بنابراين، تدوين راهبرد بازاريابي بايد بر اساس همخواني با توانمنديهاي دروني و وضعيت بازار(هم خواني بيروني) باشد. اين پژوهش به تعيين روابط ميان متغيرهايي نظير: قوّت راهبرد بازاريابي و همخواني دروني و بيروني مي پردازد و با توجه به اين كه عوامل مؤثر بين متغيرهاي مذكور را در سطح سازمانها بررسي مي كند، يك پژوهش بنيادي به شمار ميرود. همچنين از نظر نحوة گردآوري داده ها، اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل شركتهايي است كه خدمات اينترنتي را در كشور عرضه ميكنند. از آن جا كه اين تحقيق به صورت كمّي به بررسي رابطه ميان متغيرها مي پردازد، نتايج آن قابل تعميم به كل جامعه هستند. با توجه به داده هاي گردآوري شده از 87 نمونه آماري، مي توان گفت كه همخواني دروني و بيروني و قوّت بازاريابي، با هم ارتباط متقابل دارند و وجود يكي از آنها در سازمان، احتمال وقوع ديگري را افزايش ميدهد. هنگامي كه همخواني بيروني در سازمان وجود داشته باشد، ميتواند به عنوان نمايندهاي از وجود هم خواني دروني باشد و احتمال افزايش قوّت راهبرد بازاريابي را در پي خواهد داشت
مسعود كسائي, محمد احمدي
PDF
این تحقیق به بررسی ارتباط بین تفکر راهبردي و عملکرد به عنوان شاخص موفقیت در شرکت ها و همچنین به تاثیر تعدیل کنندگی متغیر یادگیري سازمانی بر ارتباط بین تفکر راهبردي و عملکرد می پردازد بدین منظور ابتدا مدل جامعی براي تفکر راهبردي مبتنی بر ادبیات موضوع استنتاج و طراحی می گردد و سپس با استفاده از روش تحقیق پیمایشی/تحلیلی در معرض آزمون قرار می گیرد. جامعه آماري تحقیق، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس هستند که در شهر مشهد مستقرند. به دلیل تعداد اندك شرکت ها از سرشماري استفاده شد. پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردي بین مدیران ارشد و پرسشنامه استاندارد یادگیري سازمانی بین مدیران میانی توزیع شد. داده هاي ناشی از بازده دارائیها به عنوان عملکرد شرکتها، از صورتهاي مالی موجود در بورس استخراج شد. نتایج نشان داد، بین تفکر راهبردي و عملکرد در شرکتهاي مورد بررسی ارتباط مستقیم وجود دارد اما یادگیري سازمانی رابطه بین تفکر راهبردي و عملکرد را تعدیل نمی کند.
شمس الدین ناظمی, سعید مرتضوي, حسن جعفریانی
PDF
در سالهاي اخیر، "هوشمندي رقابتی" به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با شرکتهاي بزرگ عجین شده است؛ اما باید پرسید، تأثیر هوشمندي رقابتی بر تصمیم گیري استراتژیک شرکت چیست؟ نوع آرمانی هوشمندي رقابتی ویژگی هایی دارد؛ از قبیل پویش و جست وجوي دقیق در منابع اطلاعاتی مختلف و داده کاوي؛ تشخیص زودهنگام خطرات و فرصتها؛ ارایۀ مؤثر به هنگام و چندرسانه اي اطلاعات؛ فشرده سازي داده ها و اطلاعات؛ تسهیم دانش و اطلاعات، توانایی ایجاد گزارشها در برابر پرس وجوها در لحظه و ذخیره سازي اطلاعات و محافظت از آنها. نتایج تحقیق نشان میدهد که این ویژگیها بر فرآیند تصمیم گیري استراتژیک مؤثرند، اما هوشمندي رقابتی بیشترین تأثیر را بر مراحل اولیه فرآیند تصمیم گیري استراتژیک دارد و کمترین تأثیر را بر توسعه گزینه هاي استراتژیک و انتخاب و ارزیابی گزینه ها(مراحل انتهایی تصمیمگیري استراتژیک) دارد. روش تحقیق در این مقاله استخراج نوع آرمانی بر مبناي مطالعات موردي چندگانه بوده است.
علی رضائیان, مجتبی لشکر بلوکی
PDF
با مروري بر یافته هاي پیشین با این مساله اصلی مواجه هستیم که بنگاههاي کوچک و متوسط از چه الگو یا شیوه هایی به منظور سازماندهی عناصر آمیخته بازاریابی خود بهره میگیرند؟ از اینرو هدف مطالعه حاضر آن است تا با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی مؤثر بین دو حوزه بازاریابی و الزامات بنگاه هاي کوچک و متوسط به تبیین چگونگی و چیستی آمیخته بازاریابی و اجزاي سازنده را در بنگاه هاي کوچک و متوسط تشریح کند. در این بررسی دو گونه نوآوري صورت گرفته است؛ یکی مشارکت نظري و توسعه مرزهاي دانش بازاریابی در بنگاه هاي کوچک و متوسط و دیگري مشارکت عملی و الگوشناسی فعالیتهاي بازاریابی فعالان این قبیل بنگاه ها با بهره گیري از رویکرد کیفی و راهبرد پژوهش موردي اکتشافی مرکب. نتایج بررسی نشان داد که مؤلفه هاي آمیخته بازاریابی در بنگاه هاي کوچک و متوسط شامل 5 عنصر اصلی (فرد مدیر/ مالک)، محصول، قیمت، مکان، ترفی) و 49 جز تشکیل دهنده است که عنصر اول در روند اجراي مطالعه به عنوان یک عنصر جدید استخراج و به موارد متداول اضافه شد. البته محتواي سایر عناصر نیز متفاوت از عناصر مرسوم است. در ضمن این فرضیه تقویت شد که آمیخته بازاریابی در بنگاه هاي کوچک و متوسط در بنگاههاي مورد بررسی متفاوت با آمیخته بازاریابی مرسوم و شامل پنج عنصر شخص، قیمت، مکان، ترفیع و محصول است.
سید حمید خداداد حسینی, امیر محمد گلابی, جهانگیر یدالهی فارسی, مهران رضوانی
PDF
افزایش تمایل شرکتها به اتخاذ راهبردهاي تنوع طی چهار دهه گذشته سبب شده است تا شرکتهاي بزرگ چند کسب و کاره رشد کنند. ضرورت آگاهی از مسائل مدیریتی در چنین سازمانهایی تحقیقات بسیاري را پیرامون آنها شکل داده است. یکی از نتایج مهم در این تحقیقات، اهمیت اجراي تنوع در ایجاد ارزش براي شرکتها و مدیریت روابط درونی آنها است. یکی از مکانیزمهاي پرکاربرد در اجراي راهبردهاي تنوع، توسعه درونی از طریق ایجاد واحدهای مستقل جدیدي است که شرکت مادر سهامدار عمده آنها بشمار می آید. هدف اصلی این پژوهش مطالعه مکانیزمهاي ایجاد ارزش در توسعه درونی با استفاده از این روش است. زمانی که این روش به عنوان یکی از راهبردهاي توسعه در سطح شرکت به کار گرفته شود، انتظار می رود که بتواند براي واحدهاي جدید کسب و کار شرکت ، ایجاد ارزش کند. با این توضیح که این بار عوامل ایجاد ارزش از نگاه شرکتهاي فرعی و با استفاده از رویکرد رابطه اي مورد مطالعه قرارگرفته و به طور خاص، در صنعت پتروشیمی ایران آزمون شده است.
محمدرضا حميدي زاد, معصومه حبيبي, ابراهيم حسن بيگي
PDF