دوره 10, شماره 2

تابستان1390

فهرست مطالب

علمی - پژوهشی

تحقيقات مدیریت با چالشهای فراواني روبروست به گونه ای که اثربخشي این تحقيقات تحت تأثير توجه و یا عدم توجه به این چالشها ميباشد. یکي از مهمترین این چالشها، چالش روششناسي انجام پژوهشها در زمينه های مختلف مدیریت است. به عقيده بسياری از صاحبنظران علم مدیریت ایران، ضعف روششناسي یکي از نقاط ضعف پایان نامه های کارشناسي ارشد و دکتری در کشورمان ميباشد. در این بين یکي از موضوعات رایج در حوزه تحقيقات مدیریت بازاریابي، رضایت مشتری است؛ لذا با این هدف در این مقاله با استفاده از روششناسي فرا روش به نقد و آسيب شناسي روششناسي تحقيقات انجام شده در حوزه عوامل مؤثر بر رضایت مشتری در تعدادی از دانشگاههای دولتي تهران پرداخته شده است. ابزار این تحقيق چک ليست بوده و جامعه آماری تحقيق شامل 35 پایاننامه کارشناسي ارشد و دکتری است. نتایج نشان داد که پایان نامه های بررسي شده از نظر ملاحظات نمونه گيری، ذکر ابزار گردآوری داده ها و خود روش شناسي به طور اخص دارای مشکلات اساسي بوده اند
مجتبی محمدنژاد شورکایی, مجتبی جشنی آرانی, حمیدرضا یزدانی
PDF
رکود وضعيتي در اقتصاد است که در آن تقاضا برای کالا و خدمات، کاهش پيدا مي کند. چنان چه رکود عمق پيدا کند این امر موجب خواهد شد که تعداد ورشکستگي ها و بيکاری افزایش یابد و شرکت های زیادی با مشکل رو به رو شوند. لذا این پژوهش به دنبال شناسایي استراتراتژی هایي است که شرکت ها عليرغم رقابت شدید و شرایط سخت رکود آن را دنبال کرده و توانسته اند به حيات خود ادامه دهند. در این راستا یکي از راه های نائل شدن به هدف فوق، تجزیه و تحليل استراتژی های بازاریابي در هر کسب و کار است. این پژوهش در نظر دارد تا پس شناسایي عوامل و شاخص های استراتژی بازاریابي در شرکت های کرایه جرثقيل در دوره رکود نسبت به مشخص نمودن تأثير هر کدام از آنها بر ميزان فروش از دید مدیران اقدام نماید. جامعه آماری این تحقيق مدیران شرکت های موفق کرایه جرثقيل در استان تهران مي باشند. بر این اساس رابطه عوامل هفت گانه مشهور خدمات)محصول، قيمت، مکان، توزیع، پرسنل، امکانات و دارایي های فيزیکي و فرآیند( با ميزان فروش شرکت ها، هر کدام در قالب شاخص هایي و با استفاده از آزمون های تي استيودنت و تحليل واریانس فریدمن مورد بررسي قرار گرفت. در نهایت ارتباط سایر عوامل به جز عوامل پيشبرد فروش و توزیع با ميزان فروش شرکت ها تأیيد شد. نتيجه دیگر اینکه شرکت های موفق در طي دوره رکود به سمت کاهش فعاليت و کاهش هزینه نرفته اند بلکه از رکود به عنوان فرصت استفاده نموده و استراتژی توسعه و تمایز را مورد استفاده قرار داده اند
سید محمود حسینی, مریم نکوئی زاده, مریم مخزن قدیمی
PDF
در اين مقاله، در ابتدا كارايي بانكهاي دولتي با بانكهاي خصوصي در كشور مقايسه شد. نتيجه به دست آمده نشان داد شاخص هاي كارايي بانكهاي دولتي به مراتب كمتر از بانكهاي خصوصي است. سپس با تبعيت از نظريه داده بنياد به عنوان روش تحقيق كيفي، با مصاحبه با مديران صنعت بانكداري ايران، چرايي كارايي پايين تر بانكهاي دولتي كشور در مقايسه با بانكهاي خصوصي تحليل شد. تحليل داده ها در سه مرحله كدگذاري باز، كد گذاري انتخابي و كدگذاري محوري نشان داد بانكهاي دولتي، با توجه به ماهيت دولتي آنها و شرايطي كه بر آنها حاكم است با پديده اي با عنوان بي نظمي سازماني مواجه هستند. بي نظمي سازماني سازماني موجب مي شود كه مجموعه مصرف كنندگان منابع بانك به هدر دهندگان منابع تبديل شوند. از طرف ديگر ساختار سازماني ناكارا و فرهنگ سازماني ناكارا نيز بر هدر دهي منابع به عنوان عوامل بستر و زمينه ساز تأثير مي گذارند. همچنين فقر اطلاعاتي و اسراف سازماني نيز بر هدردهي منابع و تشديد آن تأثير مضاعف مي گذارند كه اين شرايط منجر به ناكارايي بانك هاي دولتي در صنعت بانكداري ايران مي شود.
جليل دلخواه, اصغر مشبكي, حسن دانايي فرد, سيد حميد خدادادحسيني
PDF
هدف اصلي مقاله، بررسي نحوه اثرگذاری نيروهای رقابتي در صنعت خودروسازی ایران به عنوان محرکي برای کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد مالي زنجيره تأمين با تاکيد بر نقش ميانجي گر محرکهای نوآوری سازماني است. این تحقيق با رویکردی توصيفي علي با روش پيمایشي از طریق توزیع پرسشنامه بين نمونه ای 150 نفره از کارشناسان بخشهای متفاوت زنجيره تأمين صنعت خودرو صورت گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحليل عاملي تأیيدی برای پاسخگویي به سئوالات مطروحه و سنجش اعتبار پاسخ ها مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته اند. در نتيجه مشخص شد که مؤلفه هایي همچون قدرت چانه زني تأمين کنندگان، تهدید ورود کالاهای جایگزین )در بعد نيروهای رقابتي صنعت(، انعطاف پذیری و عدم تمرکزگرایي در وظایف )در بعد محرکهای نوآوری سازماني( و ميزان ابتکارات تأمين کنندگان جهت کاهش هزینه ها )در بعد عملکرد مالي زنجيره تأمين( از مؤلفه های نامؤثر در زنجيره تأمين هستند. درحاليکه، تمامي مؤلفه های کاربرد دانش در زنجيره از عوامل موثر در عملکرد زنجيره تأمين تشخيص داده شده اند. برای بررسي فرضيه های تحقيق نيز از تحليل رگرسيون خطي و چندگانه استفاده شده است. در این قسمت مشخص شد، نيروهای رقابتي صنعت بر محرکهای نوآوری سازماني اثر مثبتي دارند. در خاتمه، تأثير مثبت دو عاملِ نيروهای رقابتي و محرکهای نوآوری سازماني بر کاربرد دانش و بهبود عملکرد مالي در زنجيره تأمين نشان داده شدهاند.
حسن فارسیجانی, کامران فیضی, محسن شفیعی نیک آبادی
PDF
با ورود سازمانها به اقتصاد خدماتي، کيفيت خدمات به موضوع چالش برانگيزی برای آنها تبدیل شده است. به طوری که موفقيت سازمانها در این اقتصاد، درگرو داشتن خدمات با کيفيت وکارکناني مشتری مدار خواهد بود. تحقيقات اخير نشان داده است که یکي از عوامل تأثيرگذار برکيفيت خدمات سازمانها و ایجاد مزیت رقابتي، وجود رفتارهای شهروندی در کارکنان به ویژه کارکناني است که به طور مستقيم در تعامل با مشتریان، مي باشند. ] 30[ باتوجه به اهميت دومؤلفه مشتری گرایي و رفتار شهروندی سازماني، این مقاله که مبتني برپژوهشي ميداني در یکي از بيمارستان های تهران مي باشد، به بررسي رابطه ميان این متغيرها پرداخته است. بدین منظور، پرسشنامه ای برای سنجش این متغيرها طراحي شد و پس از اطمينان از روایي و پایایي ابزار اندازه گيری به وسيله تحليل عاملي تأیيدی، در ميان نمونه ای متشکل از 87 نفر از پرستاران بيمارستان شریعتي توزیع شد. روش تحقيق حاضر، پيمایشي- همبستگي و به طور مشخص مبتني بر الگوی معادلات ساختاری بود. نتایج حاصل از تحقيق این گونه بيان مي دارد که بين رفتار شهروندی سازماني و مشتری گرایي رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
حمید رضا یزدانی, علی زارع میرک آباد, محمد حسین نصیری, مهدی اسد نژاد
PDF
مدیریت راهبردی برند دربرگيرنده مجموعه ای از فعاليت ها به منظور ایجاد، حفظ و گسترش ارزش ویژه برند است. در این ميان، پياده سازی راهبرد های برندینگ، جهت حفظ و گسترش این ارزش از درجه اهميت بالایي برخوردار است. از اینرو تحقيق مزبور درصدد است تا عناصر اصلي پياده سازی راهبرد های برندینگ )با تمرکز بر تقویت تصویر برند( در صنعت بانکداری را شناسایي کند و آنها را در قالب الگوی مفهومي بازنمایي و سنجش نماید. به این منظور از روش تحقيق آميخته اکتشافي )کيفي- کمي( برای شناسایي ذهنيت های اصلي حاکم بر برندهای بانکها استفاده شده است. در این رابطه یافته ها نشان دادند که چهار متغير تصویر سازماني، تصور از کارکنان، تصور از خدمات و تصور از شعب، اصلي ترین ابعاد ذهني برند بانکها بوده و تصویر سازماني، به عنوان یکي از منابع ایجادکننده ارزش ویژه برند، تحت تأثير سه عامل دیگر قرار مي گيرد. بنابراین تصور از کارکنان، تصور از خدمات و تصور از شعب، اصلي ترین عناصر پياده سازی راهبرد برند در صنعت بانکداری محسوب مي شوند.
علی علی دیواندری, اشکان الهیاری, مجتبی براری
PDF
در اندازه گيری ارزش برند دو دیدگاه قالب: مشتری محور و شرکت محور وجود دارد. دیدگاه مشتری محور همان دیدگاه بازاریابي و رفتارگرایان است که در تحقيقات آکر و کلر مورد اشاره قرار گرفته است. دیدگاه شرکت محور مبتني بر داده های مالي است و جنبه سخت دارد. در رویکرد دوم شاخص کيو توبين از اوایل دهه 1990 به عنوان ارزش برند مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران طی سالهای اخیر تحقيقات صورت گرفته در حوزه ارزش برند همگي از دید بازاریابي و رفتاری انجام شده و پرسشنامه محور هستند. در این تحقيق تلاش شده است تا با رویکرد شرکت محور و به کارگيری داده ها ی واقعي ارزش برند و عوامل مؤثر بر آن شناسایي شود. با مطالعه ادبيات موضوع و الگوها و نتایج تحقيقات پيشين چهار فرضيه متناسب با چهار عامل اصلي مؤثر بر ارزش برند شرکتها تدوین شد. با به کارگيری الگوی پانل دیتای نامتوزان شامل 393 مشاهده از 48 شرکت طييک دوره 9 ساله (1388- 1380) لگوی تحقیق آزمون شد. نتایج نشان داد که شدت تبلیغات(246/0= ;β. 525/2= t) عمر شرکت (209/0= ;β. 24/2= t) و عمر برند (045/0= ;β. 326/3= t) بر ارزش برند اثر مثبت دارند. خروجيها همچنين حاکي از تأیيدنشدن اثر سهم بازار بر ارزش برند در سطح اطمينان است (467/0= ;β. 695/1= t)
شهریار عزیزی, زهرا درویشی, فرشید نمامیان
PDF