دوره 10, شماره 3

پاییز1390

فهرست مطالب

علمی - پژوهشی

گرچه میلیونها دلار صرف ساخت بانکداری اینترنتی شده است لیکن گزارش ها حاکی از ان است که کاربران بالقوه علیرغم دسترسی به این امکانات تمایلی به استفاده از آن ها ندارند.این موضوع لزوم انجام پژوهش های جدید برای شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه بخش آمار توصیفی تحلیل عاملی و آمار استنباطی صورت گرفت.نتایج تحلیل عاملی موید بر ارزش مناسب مدل و مطابقت عوامل استخراج شده با سوالهای طراحی شده و متغیرهای تببین شده در مدل تحقیق بودند.در سطح آمار استنباطی نتایج استفاده از آزمون های t-test تک نمونه ای و تحلیل واریانس فریدمن فرضیه های تحقق را تایید می نمایند و نشان می دهند سهولت کاربری بیشترین تاثیر را در پذیرش بانکداری اینترنتیداشته است . متغیرهای بعدی به ترتیب عبارتند از کاربردی بودن، امنیت اطلاعات شخصی لذت بخش بودن، سخت افزارهای مناسب و آشنایی با بانکداری الکترونیک
سیدجلیل لاجوردی, سمانه حاجی عسگری نوش آبادی
PDF
در این پژوهش، از میان عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی ورزشی، سعی شده است عنصر ترویج در لیگ حرفه ای فوتبال ایران توصیف شود و مؤلفه های تشکیل دهنده ترویج در لیگ های فوتبال ایران و دو کشور منتخب آسیایی ژاپن و کره جنوبی مقایسه شود. در این مطالعه که روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی می باشد، ابتدا با بررسی پیشینه موجود، مؤلفه های تشکیل دهنده ترویج در لیگ فوتبال ایران شناسایی، تلخیص، تلفیق و تکمیل گردید و در پایان 15 مؤلفه نهایی مبنای طراحی سوالات پرسشنامه قرار گرفت. جامعه آماری، شامل مدیران باشگاه های فوتبال لیگ برتری 3 کشور ایران، ژاپن و کره جنوبی می باشد و پرسشنامه با روش سرشماری توزیع گردید. در ادامه، داده های به دست آمده، با توجه به چارچوب مطالعه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا وضعیت فعلی مؤلفه های عنصر ترویج در لیگ های فوتبال ایران، کره جنوبی و ژاپن مشخص گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از دید مدیران باشگاه ها، اکثریت متغیرهای عنصر ترویج در لیگ ایران از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشند و در این میان، لیگ ژاپن، نسبت به لیگ های ایران و کره جنوبی، از وضعیت مناسب تری برخودار است
رضا محمد کاظمي, فريدون تندنویس, محمد خبیری
PDF
قصد مصرف کننده برای خرید بستگی به درک مشتری از میزان برآورده شدن انتظاراتش از طریق استفاده از محصول دارد، ولی این مسأله در مورد محصولاتی که مصرف کننده به سرعت اقدام به خرید آن ها می کند، به میزان برقراری ارتباط در نقطه فروش بستگی دارد. بسته بندی، یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم به خرید در نقطه فروش می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر عناصر مختلف بسته بندی، با در نظر گرفتن آثار دو متغیر فشار زمانی و سطح اشتیاق، بر تصمیم خرید مصرف کندگان است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، توسط آزمون های آماری علامت، رتبه بندی فریدمن، من- ویتنی، کروسکال- والیس و تحلیل واریانس دو عاملی پردازش شد. نتایج، بیانگر تأثیر عوامل بصری و اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید مصرف کننده می باشد. رتبه بندی عوامل نشان می دهد که اولویت عوامل اطلاعاتی در شرایط عادی و اولویت عوامل بصری در شرایط فشار زمانی بیشتر است. همچنین تأثیر متغیرهای اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید افراد، با سطح اشتیاق بالا و اثر متغیرهای بصری بر تصمیم خرید افراد، با سطح اشتیاق پایین به محصول بیشتر می شود. این نتایج، حاوی نکات ارزشمندی برای طراحان بسته بندی محصولات بهداشتی در راستای افزایش توجه مشتریان به این محصولات است، زیرا مطابق نتایج تحقیق، استفاده از ترکیبی از مجموع ابعاد بصری و اطلاعاتی و گاهی تمرکز بیشتر بر ابعاد بصری منجر به افزایش توجه مشتریان در شرایط فشار زمانی و نیز در میان افراد دارای اشتیاق پایین به محصول خواهد شد
هاشم آقازاده, محمد حقیقی, الهام ابراهیمی
PDF
طبق گزارش های مختلف، علی رغم سرمایه گذاری های زیادی که بر روی مدیریت ارتباط با مشتری صورت می گیرد، اجرای آن ریسک بسیار بالایی را به همراه دارد. یکی از دلایل شکست اجرای مدیریت ارتباط با مشتری، نداشتن ابزار و معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی ارتباط با مشتریان است. برای ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری به ابزاری نیاز است که عوامل مشهود و نامشهود را بسنجد، رویکردی فرایندگرا و جامع داشته باشد و نواقص روش های متداول نیز برطرف سازد. در این مقاله، با استفاده از روش نقشه شناختی، مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می شود که با رویکردی جامع و سیستمی، ابعاد مشهود و نامشهود روابط با مشتریان را به صورت فرایندی در بانک های تجاری خصوصی کشور مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج تحقیق مؤید این است که فرایند ارتباط با مشتریان، تحت تأثیر شرایط محیطی است؛ شرایطی که در قالب شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر مطرح شده است. این فرایند، از طریق راهبردها و اقدامات، به پیامدهای چندی منجر می شود. اجرای صحیح این فرایند، نیازمند رویکردی جامع و توجه به تمام جنبه های آن است. در انتهای مقاله، بر مبنای تحلیل های صورت گرفته، پیشنهادهایی برای مدیران بانکی و پژوهشگران آینده در این حوزه ارائه می شود
طهمورث حسنقلی پور, سیدرضا سید جوادین, احمد روستا, امیر خانلری
PDF
این پژوهش عمدتاً با هدف بررسی پیش آیندها (اشتیاق به ورزش و تعلق به تیم ها) و پس آیندهای حامی گری (تصویر شناسه، قصد خرید و تبلیغات توصیه ای) انجام گرفته است. همچنین در راستای مطالعات بازاریابی ورزشی، نقش تعدیل گری تناسب حامی با تیم ورزشی بر رابطه تعلق به تیم و نتایج حامی گری بررسی شده است. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق، پرسشنامه ای 27 سوالی طراحی گردید و بین 384 نفر از هواداران تیم بسکتبال مهرام توزیع شد. نتایج نشان داد احتمال شکل گیری تصویری مثبت از حامی در ذهن هوادارانی که از تعلق تیمی بالایی برخوردارند، بیشتر است و قصد این هواداران برای خرید محصولات حامی، بیشتر بوده و محصولات حامی را بیشتر از دیگران به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. همچنین جذابیت ورزش برای فرد، تأثیر مثبتی بر شکل گیری تعلق تیمی دارد، اما جایگاه ورزش در زندگی فرد، تأثیری بر شکل گیری تعلق تیمی ندارد. علاوه بر این، تناسب میان حامی و حمایت شونده، اثر تعدیل کننده مثبتی بر رابطه تعلق به تیم، تصویر شناسه و قصد خرید داشته است. با این حال این اثر در رابطه تعلق به تیم و تبلیغات توصیه ای تأیید نشد
نسرین جزئی, محمد عبدوی بافتانی
PDF
گسترش بحث بازاریابی سیاسی و توسعه نظری و عملی آن، چال های پارادایمی آن را افزایش داده است. تا اوایل دهه نود، پارادایم مورد استفاده اهالی سیاست، مدیریت آمیخته بازاریابی سیاسی بوده است. با این حال، منطق تولید- محوری و تک مبادله ای بودن این تئوری موجب شده است که جای خود را به بازاریابی رابطه مند دهد. این رویکرد، برخلاف رویکرد سلف آن، بر حفظ و توسعه وفاداری رأی دهندگان و ایجاد ذهنیت و رابطه ای درازمدت تأکید می کند. در نهایت، بازاریابی سیاسی با نفوذ رویکرد سوم و با مطرح شدن دیدگاه ها و ابزارهای استراتژیک، به بلوغ خود نزدیک شده است. در این تحقیق، تلاش بر آن است تا الگویی استراتژیک در بازاریابی سیاسی با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری ایران ارائه شود. روش تحقیق مورد نظر تلفیقی و استراتژی های مورد استفاده، تحلیل محتوا در تحقیق کیفی و پیمایشی در تحقیق کمّی است. مدل مفهومی تحقیق بر اساس روش کیفی تدوین گردید و اعتبار آن با استفاده از مدل معادلات ساختاری سنجیده شده است. چارچوب نظری طراحی شده، الگویی مبتنی بر بازاریابی سیاسی استراتژیک است که نسبت به مدل های فعلی، از جامعیت نظری و قابلیت اجرایی بالاتری برخوردار است.
سید علی اکبر افجه ای, مهدی خادمی گراشی
PDF
مسأله قومیت در ایران، با توجه به پیشینه طولانی آن، همواره از جهات گوناگون مورد توجه بوده است. به دلیل پیچیدگی مفهومی واژه قومیت و تأثیر آن بر سبک خرید در هر گروه، در این مقاله سعی شده است سبک های تصمیم گیری با تأکید بر مسأله قومیت و بر اساس مدل "اسپرولز و کندال" در فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران بررسی شود. نمونه آماری پژوهش، شامل 200 نفر بود که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه 40 سوالی و حضوری بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که از لحاظ بررسی تأثیر قومیت و جنسیت در تصمیم گیری مصرف کننده، تفاوت معناداری مشاهده نشد و تنها عناصر متفاوت در میان اقوام، نفرت از خرید و تمایلات بدون برنامه ریزی و قصد قبلی بودند. در این پژوهش، 10 سبک در میان مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران شناسایی شد
عباسعلی حاجی کریمی, الهه شهابی
PDF