دوره 10, شماره 4

زمستان1390

فهرست مطالب

علمی - پژوهشی

هدف از مقاله حاضر، شناسایی رابطه رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی شرکت های تولید و پخش مواد غذایی در استان کردستان است. بدین منظور، 220 نفر از مشتریان و 70 نفر از کارکنان 12 شرکت فعال در بخش تولید و پخش مواد غذایی در شهرک های صنعتی استان کردستان، به عنوان نمونه آماری، انتخاب گردیدند. مطالعه حاضر، برحسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر مستقیم بر عملکرد سازمانی شرکت های تولید و پخش مواد غذایی در استان کردستان ندارد، بلکه با بهره گیری از روش های جدید بازاریابی، مانند مدیریت ارتباط با مشتری است که رفتار شهروندی سازمانی با رضایت مشتریان و بهره وری، به عنوان دو فاکتور مهم عملکرد سازمانی، ارتباط پیدا می کند. به عبارت دیگر، مدیریت ارتباط با مشتری، رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند.
فریدون احمدی, تورج حسن زاده
PDF
بقای سازمان ها و شرکت ها در محیط کسب و کار پرتلاطم امروز، در گرو چند عامل مهم، از جمله ارتباط عمیق و پایدار با مشتریان است. مدیریت ارتباط با مشتری، ابزار کارآمد برای تحقق این مهم محسوب می شود؛ اما اجرای پروژ] هایی از این دست با ریسک بالا و هزینه فراوانی همراه است. برای کاهش این ریسک، ضروری است که پیش از اجرای آن، امادگی الکترونیکی سازمان ها ارزیابی گردد و مقدمات پیاده سازی و زیرساخت های لازم آن مهم فراهم شود. در تحقیق حاضر، مدل Verdiet به عنوان مدلی مناسب برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت های توزیع دارو برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری انتخاب و پیشنهاد شد و به کمک آن، آمادگی الکترونیکی یکی از بزرگ ترین شرکت های پخش دارو ارزیابی گردید. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق توصیفی، وزن و اهمیت شاخص های ارزیابی مشخص شد و با به کارگیری پرسشنامه، از خبرگان نظرخواهی شد. سپس نظرسنجی از مسئولین بخش های عملیاتی این شرکت، آمادگی الکترونیکی سازمان در هر یک از حوزه های ارزیابی مشخص گردید. نتایج نشان می دهد که در میان شاخص های چهارگانه مدل فوق، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اهمیت بیشتری در این ارزیابی دارد.
علیرضا مؤتمنی, علیرضا کمان قد
PDF
در دنیای امروز، بخشی از فرآیندهای تجاری شرکت ها از طریق نظام های اطلاعاتی انجام می گیرد. اما نقش و تأثیر این نظام ها در فرآیند برنامه ریزی راهبردی، تدوین و اجرای آن از وضوح کافی برخوردار نیست. در مدل مفهومی این پژوهش، زمان، محتوا و شکل اطلاعات به عنوان ابعاد خروجی نظام های اطلاعات بازاریابی و هدف گذاری، تحلیل وضعیت، تدوین استراتژی ها و تخصیص منابع به عنوان عناصر و شاخص های اندازه گیری کارآمدی فرآیند برنامه ریزی راهبردی در نظر گرفته می شوند. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه، نظرات مدیران یا کارشناسان خبره در حوزه سیاست گذاری (بازاریابی) و یا فناوری اطلاعات بانک های کشور، به عنوان مطالعه موردی، گردآوری و تحلیل می شوند. نتایج تحلیل روندگرای خطی حاکی از آن است که محتوای خروجی نظام های اطلاعات بازاریابی، تأثیر زیادی بر کارآمدی فرآیند برنامه ریزی راهبردی بازاریابی دارد.
امیررضا ممدوحی, حبیب الله طاهرپور کلانتری, محمدصادق سبحانی
PDF
مشتری گرایی، فلسفه حاکم بر سازمانهای امروزی است. زمانی که مشتریان از کالاها و خدمات سازمان ها راضی هستند، وفاداری خود را با خرید مجدد و استفاده دوباره از خدمات آن ها نشان می دهند و این وفاداری به بقای سازمان می انجامد. اما برخی مشتریان از نحوه ارائه کالاها و خدمات و رسیدگی به شکایت هایشان ناراضی هستند. لذا سازمان ها باید خود را برای احیای مجدد و یادگیری از شکست هایشان آماده کنند. استراتژِ های یادگیری و توسعه منابع انسانی تضمین می کنند که سازمان، نیروی ماهر و مستعد را در اختیار دارد و فرصت های افزایش دانش، مهارت و شایستگی های آن ها را فراهم می آورد. این مقاله سعی در تبیین رابطه یادگیری در سطوح فردی، تیمی و سازمانی و رضایت مشتری دارد. داده ها با استفاده از 2 پرسشنامه استاندارد در زمینه یادگیری سازمانی و رضایت مشتری از بین 378 نفر از کارکنان و مشتریان بانک ملت جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که همبستگی معنادار و مثبتی بین یادگیری در سطوح فردی، تیمی و سازمانی وجود دارد.
آرین قلی پور, زهره سیاوشی
PDF
بنگاه های کوچک و متوسط، به علت محدودیت های و موانع ذاتی شان، از توان تولیدی بالا برای حضور در کلاس جهانی برخوردار نیستند. این امر باعث ایجاد چالش ها و مشکلاتی برای این بنگاه ها برای حضور در رقابت های جهانی شده است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش خوشه صنعتی (در اینجا طلاسازی) در توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط برای دستیابی به مزیت رقابتی مستمر در زمینه هایی مثل کیفیت، هزینه و انعطاف پذیری (تولید در کلاس جهانی) می باشد. تأثیرات خوشه صنعتی بر بنگاه های درون آن را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: عوامل ساختاری (مزیت های بیرونی) و عوامل توسعه ای طبق نتایج تحقیق، رابطه عوامل خوشه (عوامل ساختاری و توسعه ای) و تولید در کلاس جهانی، مثبت و معنادار می باشد؛ به این معنا که با با افزایش عوامل تأثیرگذار خوشه بر بنگاه های طلاسازی، دستیابی به تولید در کلاس جهانی نیز افزایش می یابد.
لیلی حبیبی, حسن فارسیجانی, هومان سلطانی
PDF
امروزه فراهم کنندگان محصولات و خدمات در بازارهای صنعتی، برای باقی ماندن در صحنه رقابت، به دنبال به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق استفاده استراتژیک و توسعه ارزش برند هستند. این پژوهش به دنبال اندازه گیری اثر ارزش های برند بر عملکرد رابطه خریداران صنعتی و تأمین کنندگان است. جامعه آماری پژوهش، خریداران شرکتی محصولات و خدمات پهنای باند شرکت شاتل هستند. روش تحقیق، از نظر چگونگی جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و مدل حداقل مربعات جزئی (PLS) است و با استفاده از پرسشنامه آزمون شده است. مفاهیم اصلی مورد استفاده در مدل عبارتند از شایستگی تأمین کننده، ارزش خرید، رضایت خریدار صنعتی، هزینه انتقال، اعتماد و وفاداری به برند، کیفیت رابطه، تعهد و عملکرد معاملاتی، یافته ها نشان می دهند که شایستگی تأمین کننده از طریق مسیر ارزش خرید- رضایت خریدار- وفاداری و اعتماد به برند و در نهایت، کیفیت رابطه به صورت غیرمستقیم بر عملکرد معاملاتی تأثیر دارد.
منیژه حقیقی نسب, حمیدرضا یزدانی, الهام مرادی
PDF
هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رقابتی تمرکز در صنعت کانی غیرفلزی کشور است. در این راستا رویکردهای موجود در حوزه تعیین کننده های عملکرد صادراتی که شامل رویکرد اقتضایی، رویکرد شبکه تعاملات کسب و کار و رویکرد مبتنی بر منابع است، شناسایی گردید. در این مطالعه، محقق با استفاده از رویکرد منابع، روابط بین اجرای رویکرد منابع سازمان، استراتژی های رقابتی و عملکرد را که سازه های اصل تحقیق هستند، بررسی می کند. این تحقیق در پی این هدف است که چگونه عناصر اصلی رویکرد مبتنی بر منابع به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالای عملکرد می شود. مدل مفهومی تحقیق حاضر در واقع 3 عنصر عمده در مدیریت استراتژیک، یعنی محیط داخلی (منابع، قابلیت ها و سیستم های رقابتی سازمان)، استراتژی رقابتی و عملکرد را با هم ادغام می کند. 300 پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 285 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند. بر اساس نتایج حاصل، منابع رقابتی دارای بیشترین تأثیر (39%) بر عملکرد صادراتی و بر استراتژی تمرکز (63%) است.
منیژه قره چه, هوشنگ اسدالهی, عبدالحسین کرمپور
PDF