دوره 12, شماره 1

بهار 1392

فهرست مطالب

علمی - پژوهشی

امروزه هیچ صنعتی بدون بهره برداری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، نمی تواند نقشی تعیین کننده در رقابت های ملی و فراملی ایفا کند. صنعت گردشگری نیز از این امر مستثنی نیست. از آنجا که توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و درآمدزا، یكی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است، کشورهایی موفق بوده اند که با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در این صنعت و یافتن راه های جدید به نحو مطلوب از توانمندی های این بخش بهره برده اند. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری مجازی با استفاده از الگوی جامع گردشگری مجازی )ترکیبی از الگوی نوری و الگوی آرکن( پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی همبستگی است - و جامعه آماری کلیه مدیران شرکت های گردشگری و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات شهر تهران که خدمات خود را به صورت الكترونیكی ارائه می دهند، تشكیل می دهد. به منظور تحلیل فرضیه ها پژوهش از آزمون تحلیل مسیر در الگوی معادله های ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که آمادگی الكترونیكی و شبكه های مشارکتی مجازی بر گردشگری مجازی تأثیرگذار هستند.
محمد محمودی میمند, حسن فارسیجانی, سارا طاهری موسوی
PDF
امروزه با ظهور انواع مختلف خرده فروشی ها و فروشگاه های زنجیرهای، رقابت در عرصه این صنعت نسبت به گذشته بسیار شدیدتر گشته است. بنابراین تلاش برای افزایش میزان وفاداری مشتریان به فروشگاه مهمترین چالش هر خرده فروشی است. از طرفی پژوهشهای انجام گرفته اثبات میکند که تصویر ذهنی مشتری از یک فروشگاه بر میزان وفاداری وی به فروشگاه بسیار تأثیرگذار است. پژوهش حاضر که پژوهشی توصیفی تحلیلی، از شاخه - همبستگی است، با هدف ارائه مدلی برای تبیین اثر تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه های زنجیرهای شهروند بر روی وفاداری مشتریان این فروشگاه ها انجام پذیرفته است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شد. سپس از تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عوامل متغیرها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی هر کدام از سازه ها استفاده شد. برای بررسی تأثیر تصویر ذهنی مشتری بر روی وفاداری مشتری نیز، از مدلیابی ساختاری استفاده شد. ابعاد تشکیل دهنده تصویر ذهنی فروشگاه که در پژوهش تعیین شد عبارتند از: مکان فروشگاه، جو فروشگاه، قیمت/ترفیع و محصول. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه بر وفاداری به فروشگاه، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. در پایان پیشنهادهایی برای مدیران ارائه شد.
عباسعلی رستگار, داود فیض, هادی سبزی
PDF
ظرفیت جذب دانش به مجموعه ای از فرایندها و روندهای سازمانی اشاره دارد که طی آن سازمان به کسب، شبیه سازی، انتقال و استخراج دانش می پردازد، تا قابلیت های پویایی در خود ایجاد کند. این قابلیت ها، توانایی سازمان را برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی افزایش می دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ظرفیت جذب دانش )فردی و سازمانی( بر عملکرد نوآورانه سازمانها است. بدین منظور و برای بررسی فرضیه های پژوهش، دو صنعت مهم حاضر در بورس تهران یعنی شرکت های داروسازی و بیمه، به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند و تعداد 151 پرسشنامه از این شرکت ها جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون، از رابطه بین ظرفیت جذب فردی و سازمانی، همچنین از رابطه این دو با عملکرد نوآورانه حمایت می کند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی، نقش میانجی ظرفیت جذب سازمانی در رابطه بین متغیرهای ظرفیت جذب فردی و عملکرد نوآورانه مورد تأیید قرار گرفت.
محمود مرادی, محمدعلی ولی پور, کیخسرو ياکیده, عاطیه صفردوست, فرزانه عبداللهیان
PDF
صنعت بيمه از جمله صنايع خدماتي است كه همواره در آن رقابت و نوآوري معنادار بوده است. هدف اين پژوهش، طراحي و مدل سازي عوامل مؤثر بر عملكرد نوآوري بنگاه در صنعت بيمه بوده است. جامعه ي آماري پژوهش، خبرگان صنعت بيمه و دانشگاهي كشور ايران هستند. بر همين اساس، ابتدا با مطالعه ادبيات موضوع و مرور پيشينه 33 عامل زيرمجموعه اين سازه تعريف گرديدكه با انجام چند مصاحبه با خبرگان، عوامل فوق به 11 مورد تقليل يافت. در ادامه مدل مفهومي پيشنهادي از طريق مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته محك خورده شد. از نظر متدولوژيك براساس روش "پژوهش آميخته متوالي" انجام مي گيرد بدين ترتيب كه ابتدا از متدولوژي مدل سازي نقشه علي استفاده شد. خروجي اين مرحله معرفي مدل اوليه است. به منظور اطمينان از مدل طراحي شده، از مدل سازي شبكه هاي بيزين نيز در جهت تأييد مدل استفاده شده است. خروجي نهايي اين پژوهش الگوي مفهومي توان نوآوري بنگاه در صنعت بيمه است.
فاطمه ميرزايی رابر, رضا زعفريان, حسين صفري
PDF
در این مقاله، با استفاده از سه رویکرد لذت باورانه رگرسیون، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی GMDH ، تابع لذت باورانه قیمت رایانه همراه در بازار تهران الگوسازی و مقایسه شده است. برای انجام این پژوهش، داده های قیمت رایانه همراه از بازار رضای تهران، بزرگترین بازار رایانه همراه تهران جمع آوری و دادههای فنی رایانه همراه ها از وب سایت رسمی شرکتهای تولید کننده استخراج شده اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شبکه ی عصبی GMDH با کمترین خطا، تابع قیمت را برآورد میکند. همچنین ظرفیت حافظه درونی پردازشگرcache)، دی وی دی رام، حافظه ی کارت گرافیکی و داشتن ویندوز بر قیمت رایانه همراه اثر مثبتی دارد. با توجه به نتایج این پژوهش، وارد کنندگان رایانه همراه میتوانند برای رسیدن به سود بیشتر، رایانه همراههائی را وارد بازار کشور کنند که شامل خصیصه هائی با بیشترین تمایل به پرداخت توسط خریداران میباشند.
محسن نظری, سیدوحید طباطبائی کلجاهی, مهدی احراری
PDF
در این مقاله، با استفاده از سه رویکرد لذت باورانه رگرسیون، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی GMDH ، تابع لذت باورانه قیمت رایانه همراه در بازار تهران الگوسازی و مقایسه شده است. برای انجام این پژوهش، داده های قیمت رایانه همراه از بازار رضای تهران، بزرگترین بازار رایانه همراه تهران جمع آوری و دادههای فنی رایانه همراه ها از وب سایت رسمی شرکتهای تولید کننده استخراج شده اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شبکه ی عصبی GMDH با کمترین خطا، تابع قیمت را برآورد میکند. همچنین ظرفیت حافظه درونی پردازشگرcache)، دی وی دی رام، حافظه ی کارت گرافیکی و داشتن ویندوز بر قیمت رایانه همراه اثر مثبتی دارد. با توجه به نتایج این پژوهش، وارد کنندگان رایانه همراه میتوانند برای رسیدن به سود بیشتر، رایانه همراههائی را وارد بازار کشور کنند که شامل خصیصه هائی با بیشترین تمایل به پرداخت توسط خریداران میباشند.
محسن نظری, سیدوحید طباطبائی کلجاهی, مهدی احراری
PDF
وفاداري به نام تجاري مقوله اي است كه از عوامل و شرايط متعدد و متنوعي تأثير مي پذيرد كه ميزان اثرگذاري آن ها با توجه به نوع سازمان، متفاوت است. هدف اين مقاله طراحي و تبيين الگوي عدالت محوري است كه باعث افزايش وفاداري به نام تجاري خواهد شد. در اين راستا، پس از مطالعه مباني نظري و پيشينه پژوهش، عوامل مؤثر بر وفاداري به نام تجاري شناسايي و بررسي مي شود. اين پژوهش، توصيفي - پيمايشي و از نوع كاربردي است و جامعه آماري آن را مشتريان شعب بانک تجارت شهرستان يزد تشكيل مي دهد. در ابتدا الگو هاي مفهومي استخراج شده در رابطه با هر يک از عوامل مؤثر بر وفاداري، از طريق تحليل مسير و تحليل عاملي تأييدي ارزيابي و تأييد شد. در نهايت روابط بين عوامل مؤثر بر وفاداري به نام تجاري در الگوي نهايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل ضمن تأييد برازش الگوي عدالت محور وفاداري نشان داد كه كليه عوامل به جز رضايت مشتري اثر معني داري بر وفاداري به نام تجاري دارند.
سيدمحمد طباطبايی نسب, اميررضا كنجكاومنفرد, علیرضا سروش محمدآبادي, سيدمسعود حكاكی
PDF
امروزه از نام تجاري به عنوان نماد خوشنامي يك سازمان ياد شده و به طور بالقوه ميتواند موفقيت هاي تجاري فراواني را به دنبال داشته باشد. اين موضوع تا جايي اهميت پيدا كرده كه صاحب نظران اين حوزه، براي نام تجاري قائل به شخصيت بوده و تلاش ميكنند بين شخصيت مشتريان و شخصيت نام و نشان تجاري مورد علاقه آن ها روابطي منطقي بيابند. مقياس ابعاد شخصيت نام و نشان تجاري كه نخستين بار توسط آكر مطرح شده است و در اين پژوهش از الگوي تجديد نظر شده آكر براي تشخيص عوامل مؤثر بر شخصيت نام و نشان تجاري در صنعت لوازم خانگي استفاده شد. با استفاده از جمع آوري نظرات افراد خبره در دو شركت لوازم خانگي، ترتيب و اهميت ابعاد شخصيت نام و نشان تجاري، در هر شركت مورد سؤال قرار گرفت. بعد از تجزيه و تحليل در خصوص تفاوت هاي مشاهده شده، ترتيب و اولويت بندي به دست آمده براي هر يك از شركت ها ارزيابي شد. بدين ترتيب مشخص شد كه ترتيب عوامل مؤثر بر شخصيت نام و نشان تجاري صنعت لوازم خانگي، در بين شركت هاي مختلف كاملاً متفاوت بوده به طوري كه تفسيرهاي معناداري از آن قابل بررسي است. نتيجه اين تفاوت ها در دو سطح عوامل اصلي و عوامل فرعي، فرضيه پژوهش در اين خصوص را ثابت كرد. با درنظرگرفتن نتايج به دستآمده حاصل از مقايسه اين دو شركت، با توجه به اينكه بعد لوكس بودن به مراتب سهم بيشتري در ساختن شخصيت نام و نشان تجاري يك محصول لوازم خانگي دارد به تمامي شركت ها در اين حوزه پيشنهاد ميشود، به ويژگي هاي جذاب و زيبا بودن بيش از ساير خصوصيات اهميت داده و براي ارائه چهرهاي شاد به صورت دوستانه تري نسبت به معرفي شخصيت نام و نشان تجاري خود اقدام كنند.
علیرضا مؤتمنی, هومن هرمزی
PDF