دوره 12, شماره 2

تابستان1392

فهرست مطالب

مقالات

در صنعت خدمات درمانی با توجه به اهمیت منابع انسانی برای اعتلای نام یک مرکز درمانی ابتدا باید بر روی ایجاد و تقویت شناسه سازی داخلی آن برنامه ریزی نمود.در این مطالعه به بررسی ابعاد شناسه سازی داخلی و اثر آن بر روی عملکرد کارکنان نسبت به شناسه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بوده،جامعه آماری آن کارکنان بیمارستان های سه شهر اهواز، اصفهان و همدان بوده که از طریق نمونه گیری خوشه ای،نمونه ای به اندازه 390 نفر انتخاب شد که از طریق آزمون های همبستگی، رگرسیون خطی ساده و چندگانه،آزمون کروسکال-والیس و آزمون فریدمن به تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که شناسه سازی داخلی با هویت شناسه(β=0.421 , t=8.623) و با تعهد کارکنان نسبت به شناسه(β=0.355 , t=7.022)، همچنین هویت شناسه با تعهد کارکنان نسبت به شناسه(β=0.230 , t=4.434) و دانش کارکنان نسبت به شناسه و تعهد کارکنان نسبت به شناسه(β=0.167, t=3.037) و نیز تعهد کارکنان نسبت به شناسه و عملکرد کارکنان نسبت به شناسه(β=0.454 , t=9.461)، تمایزات بیمارستان ها و تعهد کارکنان نسبت به شناسه ( =17.097 , df=2).دارای رابطه مثبت و معنادار بوده.
ایمان صناعی, فرناز هارونی, ملیکا گماریان, نسرین جزنی

علمی - پژوهشی

شناسه‌سازی داخلی در ایران از سابقه طولانی پژوهشی برخوردار نیست. در صنعت خدمات درمانی نیز با توجه به اهمیت منابع انسانی برای اعتلای نام یک مرکز درمانی ابتدا باید بر روی ایجاد و تقویت شناسه‌سازی داخلی آن برنامه‌ریزی نمود. در این مطالعه به بررسی ابعاد شناسه‌سازی داخلی و اثر آن بر روی عملکرد کارکنان نسبت به شناسه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری آن کارکنان بیمارستان‌های سه شهر اهواز، اصفهان و همدان بوده که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای، نمونه‌ای به اندازه 390 نفر انتخاب شد که از طریق آزمون‌های همبستگی، رگرسیون خطی ساده و چندگانه، آزمون کروسکال-والیس و آزمون فریدمن به تحلیل داده‌ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که شناسه‌سازی داخلی با هویت شناسه (β=0.421 , t=8.623) و با تعهد کارکنان نسبت به شناسه (β=0.355 , t=7.022)، همچنین هویت شناسه با تعهد کارکنان نسبت به شناسه (β=0.230 , t=4.434) و دانش کارکنان نسبت به شناسه و تعهد کارکنان نسبت به شناسه (β=0.167, t=3.037) و نیز تعهد کارکنان نسبت به شناسه و عملکرد کارکنان نسبت به شناسه (β=0.454 , t=9.461)، تمایزات بیمارستان‌ها و تعهد کارکنان نسبت به شناسه ( =17.097 , df=2).دارای رابطه مثبت و معنادار بوده.

نسرین جزنی, ایمان صناعی, فرناز هارونی, ملیکا گماریان
PDF

     مطالعات گذشته نشان می‌دهد که هر يک از فعاليت‌های بازاريابي می‌تواند بر روي ارزش ويژه یک برند تأثيرگذار باشد. یکی از اهداف این مقاله بررسی تأثیر آمیخته تبلیغات بر ارزش ویژه برند از طریق دانش، وفاداری و ارتباط با برند محصولات یک شرکت تولید‌کننده مواد شوینده و بهداشتی معروف در تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نحوه گردآوری اطلاعات و تجزیه‌و‌تحلیل داده‎ها، توصیفی از نوع همبستگی است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای استفاده و نمونه‌ای با حجم 384 نفر انتخاب گردید و در نهايت تعداد 325 پرسشنامه بازگشت و جمع‌آوري شد. نتایج نشان داد که آمیخته تبلیغات توانسته است از طریق دانش برند بر روی رابطه با برند و وفاداری به برند اثر داشته باشد و رابطه با برند و وفاداری به برند نیز بر روی ارزش ویژه برند نیز تأثیرگذار بوده است.

منوچهر انصاری, وحیدرضا نصابی
PDF

     بخش عمده‌ای از درآمد شرکت‌ها مربوط به خرید ناگهانی مشتریان می‌شود. یکی از عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی، نوع شخصیت افراد است. در این پژوهش با تمرکز بر یکی از ابعاد شخصیت یعنی فرهنگ، به بررسی تأثیر ابعاد استنباط از خود بر رفتار خرید ناگهانی پرداخته شده است. از این رو جامعه آماری این پژوهش، کلیه افراد مراجعه‌کننده به مراکز خرید قائم در شمال، عقیق در جنوب، دنیای نور در شرق و بوستان در غرب تهران در نظر گرفته شده است. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه ۵۰ سؤالی از ۳۹۶ نفر که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس انتخاب شدند، گردآوری شد. جهت آزمون الگو، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد مستقل دارای ارزش‌های لذت گرایانه هستند و لذت­گرایی بر خرید ناگهانی اثر مثبت می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که بنگاه‌ها برای افزایش خرید ناگهانی مشتریان، راهبردهای فروش، بازاریابی و تبلیغات خود را بر افراد این گروه و همچنین بر بعد لذت­جویانه محصولات متمرکز کنند.

 

منیژه قره چه, ویدا خراسانی, معصومه محمدی پور
PDF

     شرکت‌های تجاری هزینه قابل‌توجهی را صرف تبلیغات می‌کنند تا بتوانند توجه مشتریان را به خود جلب کنند و آنان را متقاعد سازند تا هنگام خرید، نام تجاری آن‌ها را بر سایر نام‌های تجاری ترجیح دهند. اما آیا صرف هزینه‌های هنگفت برای این منظور، نتایج مطلوب به دنبال خواهد داشت و یا خواهد توانست موجبات دستیابی بنگاه‌های تجاری را به اهداف فراهم سازد؟ هدف از انجام این مطالعه،دستیابی به مبنایی تجربی است که اثربخشی تبلیغات را اثبات کند و رابطه آن را باارزش ويژه نام تجاری مورد ارزیابی قرار دهد. بدین منظور، تبلیغات شرکت سامسونگ به‌عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفت و شهروندان اصفهانی نیز که مخاطبان تبلیغات هدف بودند به‌عنوان جامعه‌ آماری پژوهش انتخاب شدند. برای ‌جمع‌آوری داده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی ساده استفاده شده است. برای آنکه میزان اثربخشی تبلیغات و رابطه آن با ابعاد ارزشمند نام تجاری مورد نظر اندازه‌گیری شود، از روش آزمون میانگین یک جامعه با آماره آزمون t و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اثربخش بودن تبلیغات شرکت سامسونگ است و ارتباط مثبت بین تبلیغات اثربخش و اعتبار نام تجاری را نشان می‌دهد.

بهرام رنجبریان, ارزو خورسندنژاد, سیده معصومه عبداللهی
PDF

چابکی سازمانی از زمره موضوعاتی به‌شمار می­رود که تبیین ابعاد و زوایای مختلف آن در صنایع مختلف، جایگاه مطلوبی را برای رشد و ارتقاء عملکرد آن‌ها در سطوح مختلف فراهم می­سازد. حوزه‌های آموزشی و پژوهشی نیز در همین ارتباط و در راستای تطابق با سطح تغییرپذیری محیط پیرامون، بر خود الزام می­دارد تا ضمن تبیین جایگاه هر یک از ذینفعان در الگوی کلان چابکی سازمانی، عوامل توانمند ساز را شناسایی نموده و نظام فرآیندی دستیابی به این حوزه را فراهم سازد. در این پژوهش ضمن بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر نظام چابکی سازمانی، مکانیزم دستیابی به این الگو در حوزه­های مختلف تدوین‌یافته و در نهایت راهبُردهای عمومی مربوطه نیز عنوان گردیده است.

حسن فارسیجانی
PDF

     چرا با وجود روش‌ها، رویکردها و الگوهای بی‌شمار و مختلف در حوزه مدیریت راهبردي، هنوز هم، به اقرار صاحب‌نظران، درصد بالایی از سازمانها در اجرای آن ناکام مانده‌اند؟ قسمت مهمی از این ناکامی، ناشی از ناکارآمدی خود رویکرد‌ها و روش‌‌ها در پایش عملکرد راهبردي است. سازمان‌ها نمی‌تواند به‌صورت مستمر عملکرد راهبردي خود را پایش کرده و خود را با محیط پیچیده و پویای پیرامونی منطبق کنند. پژوهش حاضر، زنجیره ارزش‌آفرینی را محوراصلی طراحی الگویی برای ارزیابی عملکرد راهبردي سازمان قرار می‌دهد. و به جای در پیش گرفتن دیدگاهی بخشی و ایستا و لحاظ روابط ساده و خطی، پویایی را عنصر اصلی این زنجیره می‌داند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که متغیرها، ابعاد و روابط درون چنین الگویی چگونه خواهند بود. در مرحله اول، با مرور ادبیات تحقیق، متغیرهای تأثیرگذار و ابعاد آن‌ها شناسایی‌شده و برای نهایی‌ کردن آن‌ها از روش دلفی استفاده شده است. در مرحله بعد، منطق روش تحلیل پویایی سیستم‌ها (SD) برای تعیین مفروضات دینامیک و روابط علّی میان ابعاد و استخراج الگوی بکار گرفته شده است. در نهایت، دیدگاه جدیدی مطرح‌شده که بر اساس آن، سازمان برای اینکه سطح مطلوبی از عملکرد را به صورت پایدار و در بلندمدت داشته باشد بایستی این قابلیت را در خود ایجاد نماید که سطح بالایی از پیچیدگی و ناپایداری را درک کرده، پایش کند و مجموعه‌ای از عوامل را با لحاظ پویایی میان آنها باز آرایی و بازتولید نماید.

 

عادل آذر, حمید خداداد حسینی, اسدالله کردنائیج, هاشم معزز
PDF

     هدف اين مطالعه ارائه الگویی جهت ارتقاء عملکرد صادراتی از طریق اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و به واسطه مدیریت آمیخته بازاریابی است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته‌شده و سپس با استفاده از مطالعات و پژوهش پیشین شاخص‌های اندازه‌گیری هریک از مؤلفه‌ها و ابعاد مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است. نمونه آماری این پژوهش مدیران، روسا و کارشناسان 51 شرکت صادراتی فعال کشور افغانستان بوده است. داده‌های پژوهش با پرسشنامه گردآوری شد و درنهایت با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، الگوی عملیاتی به‌دست آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب عملکرد اقتصادی و غیراقتصادی؛ از طریق بهره‌گیری درست از اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و  توجه به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی منجر به بهبود عملکرد صادراتی خواهند شد.

غلامعلی طبرسا, علی رضائیان, محمد رضا حمیدی زاده, سید یحیی اخلاقی
PDF

     پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی جامع تلفیقی، به دنبال بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر متغیرهای بازاریابی رابطه­ای (اعتماد و تعهد) و تمایلات رفتاری مشتریان هست. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه‌هایپر استار در شهر تهران هست که داده­های مورد نیاز برای انجام پژوهش با استفاده روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان ۳۸۰ نفر از مشریان این فروشگاه به دست آمده است و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات تأثیر مستقیم و معنی­داری بر ابعاد بازاریابی رابطه‌ای دارند همچنین تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی ارزش درک شده مشتریان تأیید شد. و تأثیرات ابعاد بازاریابی رابطه‌ای بر روی تمایلات رفتاری مشتریان نیز قابل‌توجه و مثبت بود. در نهایت پیشنهاد می‌شود که ارائه‌کنندگان خدمات و مدیران فروشگاه‌ها با تمرکز بر روی متمایز‌سازی برند فروشگاه در مقایسه با رقبا و همچنین بهبود کیفیت محصولات و خدمات زمینه ایجاد پیوند بسیار کارای بلندمدت با مشتریان را فراهم نمایند که آن هم به نوبه خود موجب ایجاد تمایلات رفتاری مثبت در مشتریان خواهد شد.

ابوالقاسم ابراهیمی, سید حسین منصوری
PDF

     استفاده از ساختار شركت‌هاي مادر تخصصي در بسياري از كشورهاي پيشرفته و در کشور ما متداول شده است. تشکیل این شرکت‌ها باعث می‌شود که از قِبَل هم‌افزایی به‌وجود‌آمده میان شرکت‌های زیرمجموعه، ارزشی ویژه خلق گردد. هم‌اکنون، مدیریت سازمان‌های چند کسب‌و‌کاره اهمیت زیادی یافته است و در این میان آمار رو به افزایش شرکت‌هایی که تحت ساختار هلدینگی سازماندهی می‌شوند، بر اهمیت موضوع می‌افزاید. در این پژوهش برآنیم الگویی را به‌منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه در هلدینگ‌ها ارائه دهیم. این الگوی می‌تواند به‌عنوان یک داشبورد در خدمت شرکت مادر، به رصد کردن شرکت‌های زیرمجموعه کمک شایانی کند. در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، یعنی انتخاب ابعاد عملکرد بر مبنای الگوی کارت امتیازی متوازن، بهترین روش را به‌کارگیری روش پژوهش کیفی یافتیم و شاید به‌کارگیری روش پژوهش کیفی بدین منظور، نوآوری این پژوهش باشد. نتیجه این پژوهش، استخراج کدها، مفاهیم و مقولات بوده است که در فرآیند پژوهش، نقشه راهبرد کارت امتیازی متوازن را ترسیم کردند. همچنین، در پایان، پیشنهاد‌هایی در خصوص اجرای کارت امتیازی متوازن در هلدینگ صنایع غذایی سینا ارائه گردیده است.

سید محمد میر محمدی, محمد مهدی ایزدخواه
PDF