دوره 15, شماره 1

بهار 1395

فهرست مطالب

مقالات

 

چکیده

     با توجه به رقابت روزافزون در کسب‌وکارهای صنایع غذایی و نقش مهم مؤلفه‌هایی همچون بازارگرایی و نوآوری در کمک به بنگاه­ها برای دستیابی به موفقیت در فضای پویای کسب‌وکارهای کنونی و همچنین با توجه به اهمیت عامل دوگانگی در دستیابی بنگاه به مزیت رقابتی، در پژوهش حاضر، تأثیر دوگانگی بازارگرایی و دوگانگی نوآوری بر عملکرد بنگاه­های فعال صنایع غذایی بررسی شده است؛ به این منظور اطلاعات مدیران و کارشناسان بنگاه­های فعال صنایع غذایی شرکت‌کننده در بیست‌و‌یکمین «نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین­آلات و صنایع وابسته» از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری‌شده و با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان می­دهد توجه همزمان بر بُعد اکتشاف و بهره‌برداری در بازارگرایی بر ویژگی دوگانگی نوآوری در بنگاه تأثیر مثبت و مستقیم دارد؛ همچنین دوگانگی بازارگرایی از طریق دوگانگی نوآوری به‌صورت غیرمستقیم بر بهبود عملکرد بنگاه­ها تأثیرگذار است.

ایدا شیوا, هاشم اقازاده, علی حیدری
PDF
13-32

 

چکیده

     هدف تمام سازمان‌های خدماتی ازجمله بانک­ها ارائه خدمات مناسب و مورد‌رضایت مشتریان است. با توجه به محیط رقابتی و پویای بانکداری امروز، اکثر بانک­ها برای حفظ جایگاه خود در بازار مالی به‌دنبال شناسایی و برآوردن نیازهای گروه خاصی از مشتریان خود هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی انتظارهای دانشجویی از خدمات بانکی انجام شده است؛ در این راستا، پس از انجام مصاحبه با دانشجویان، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا 42 نیاز و انتظار بانکی دانشجویان استخراج شد و پس از قرار‌دادن این 42 شاخص در پرسشنامه نهایی و توزیع آن، 388 پرسشنامه نهایی با استفاده از آزمون­های میانگین تک‌نمونه‌ای و فریدمن تحلیل و بررسی شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که عوامل اصلی نیازها و انتظارها درمجموع به 7 بُعد اصلی (7P بازاریابی) قابل‌تقسیم است که عبارت‌اند از: خدمات بانکی (محصول)، قیمت، ترفیع، توزیع، کارکنان، امکانات، دارایی­های فیزیکی و مدیریت عملیات و فرآیند که تمامی این ابعاد به‌عنوان نیاز دانشجویان شناسایی شدند. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، عامل توزیع، مدیریت عملیات و فرآیند، خدمات بانکی، قیمت، کارکنان، دارایی‌های فیزیکی و ترفیع به ترتیب اولویت­های اول تا هفتم را به خود اختصاص دادند.

منیژه قره چه, سید محمود حسینی, سمیه عربعامری
PDF
33-50

چکیده

     هدف از پژوهش حاضر شناسایی قابلیت­های سازمانی متمایزکننده با توجه به فضای رقابتی حاکم بر صنعت نوشیدنی برای «شرکت زمزم» است که به این منظور از روش پژوهش آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، کارشناسان مسئول و مشاوران شرکت زمزم است. مصاحبه­شوندگان با روش نمونه­گیری قضاوتی و هدفمند و گلوله برفی انتخاب و پس از کدگذاری متن مصاحبه­ها، مفاهیم و مقوله‌های قابلیت­های سازمانی با روش تحلیل محتوا به­دست آمد. در بخش کمّی برای رتبه­بندی قابلیت­های شناسایی­شده، پرسشنامه­های لازم در میان اعضای نمونه‌ آماری که متشکل از یک­صد نفر از مدیران، معاونان، کارشناسان و همچنین مشاوران مجموعه زمزم بوده است توزیع و از آمار استنباطی و توصیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد؛ درنهایت پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان زمزم، 65 قابلیت سازمانی در قالب 17 مقوله اصلی در دو دسته­ عمده از قابلیت­های مدیریتی و عملیاتی استخراج شد. در بخش کمّی نیز قابلیت­هایی ازجمله نقش واحد پژوهش و توسعه، توسعه­ محصول جدید و خوش­نامی و اعتبار برای نوآوری در صنعت، در بالاترین سطح از رتبه­بندی قابلیت­های سازمانی «شرکت زمزم» قرار گرفتند.

محمد علی شاه حسینی, محمد هادی رنجبر, مسعود کیماسی
PDF
51-67

چکیده

     در پژوهش حاضر، تأثیر همزمان سه عامل اجتماعی، شخصیتی و برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به برند لوکس «آدیداس» و تأثیر این نگرش بر قصد خرید محصول­های این برند بررسی می‌شود. پژوهش حاضر از این نظر مهم است که در مبانی نظری نگرش، تأثیر همزمان سه عامل اجتماعی، شخصیتی و برند بر نگرش کمتر سنجیده شده است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس «برند آدیداس» در شهر تهران هستنند که 420 نفر به‌صورت خوشه‌ای در‌دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل 8/8 و مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته­ها نشان می­دهد که عوامل شخصیتی و عوامل اجتماعی بر نگرش تأثیر گذار هستند. عوامل مربوط به برند بر کیفیت ادراک‌شده و کیفیت ادراک‌‎شده بر نگرش مصرف‌کنندگان و درنهایت بر قصد خرید آنان تأثیرگذار است.

زهره دهدشتی شاهرخ, محمد مهدی احمدی
PDF
69-88

 

چکیده

همگام با توسعه تجارت الکترونیک و بانکداري الکترونیک انتظارات مصرف‌کننده و ضرورت تأکید بر کیفیت خدمات اینترنتی نیز افزایش ‌یافته است. ازآنجا‌که وب‌سایت‌ها مهم‌ترین کانال توزیع جهانی کالا و خدمات در تجارت الکترونیکی هستند، لازمه استفاده از این فرصت، شناخت عواملی است که بر تمایل استفاده از سایت بانک تأثیر دارند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف سنجش عوامل تأثیرگذار در محیط مجازی بر رضایت و تمایل به استفاده مشتریان انجام‌شده است. اين پژوهش از لحاظ هدف ازجمله پژوهش‌های کاربردي و ازن ظر ماهیت و روش، توصیفي - پیمايشي است. نمونه موردمطالعه 200 نفر از کارمندان و اعضای هیئت‌علمی «دانشگاه اصفهان» بودند که از سایت «بانک ملّی» استفاده می‌کردند و به‌صورت تصادفی (طبقه‌ای خوشه‌ای) تعیین شد. یافته‌ها نشان داد به‌ترتیب عوامل زیباشناختی، امنیت مالی و طراحی و قابلیت عملکرد؛ رضایت استفاده از سایت این بانک را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که رضایت خود بر تمایل به استفاده مصرف‌کننده تأثیرگذار است. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند توسط مدیران و برنامه‌ریزان این بانک استفاده شود.

بهرام رنجبریان, اذر نوش انصاری, هورناز شفیعی
PDF
89-105

امروزه در صنعت بانكداري ضرورت استفاده از پرداخت الكترونيك  نه تنها از سوي بانكها بلكه از سوي مشتريان بانكي به شدت احساس شده و مشتريان  خواستار استفاده از اين نوع خدمات خواهند بود. این تحقیق به دنبال بررسیرابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و سطح استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیک در بانکهای ایرانی می باشد.برای این منظور جامعه آماری 8 بانک ایرانی انتخاب شده و با استفاده از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و سپس تحلیل رگرسيون  هدف تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان از ارائه شاخصهایی برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی در بانکها داشته ومشخص  شد که کیفیت خدمات ارائه شده الکترونیکی بانکها بر تعداد تراکنش های پایانه های فروش و تعداد تراکنش های دستگاههای خودپرداز ثاثیر مثبت می گذارد ولی اثر این بهبود بر مبلغ این تراکنش ها مورد تایید قرار نگرفت. 

مریم اخوان خرازیان
106-122

چکیده

     هدیه‌دادن از ویژگی‌های جوامع سنتی و همچنین امروزی محسوب می‌شود و یک تبادل تشریفاتی نمادین است. هدف پژوهش حاضر، کشف تأثیر ارزش‌ هدیه دریافتی بر قصد جبران هدیه است که در این رابطه، احساس تعهد، متغیر میانجی و جنسیت، متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است؛ در این راستا تعداد 348 پرسشنامه در میان مشتریان فروشگاه‌های هدیه، توزیع و به 341 مورد پاسخ داده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. بررسی و تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌های هدیه دریافتی بر قصد جبران هدیه تأثیرگذار است و این تأثیر از طریق متغیر میانجی احساس تعهد بیشتر است؛ همچنین نتایج نشان داد که جنسیت، رابطه بین ارزش هدیه دریافتی و قصد جبران هدیه را تعدیل می‌کند و مردان بیشتر قصد جبران هدیه دریافتی را دارند.

محسن اکبری, مصطفی ابراهیم پور, معصومه حدادی
PDF
123-139

  صاحب­نظران بازاریابی صادراتی اعتقاد دارند که «شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی» به­منظور افزایش عملکرد صادراتی و دستیابی به سطوح مطلوب، مقوله‌ای مهم و حیاتی برای شرکت­ها در بازار رقابتی امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و الویت­بندی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی در بنگاه­های صادرکننده تجهیزات و پوشاک ورزشی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی کمّی است که جامعه آماری آن با توجه به محدود‌بودن تعداد شرکت‌های صادرکننده تجهیزات ورزشی (32 شرکت) بر اساس جدول مورگان حداقل 23 شرکت انتخاب شد. 60 پرسشنامه در میان شرکت‌ها توزیع و داده‌ها به کمک نرم­افزار PLS-2 تحلیل شد. یافته­ها حاکی از آن است که عوامل تعیین‌کننده در عملکرد صادراتی صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی به‌ترتیب اولویت اثرگذاری عبارت‌اند از:1. عوامل محیطی؛ 2. تعهد صادراتی مدیران؛ 3. راهبرد بازاریابی مدیران؛ 4. مشوق­های صادراتی؛ 5. ویژگی­های عینی شرکت. در پایان پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت عملکرد صادراتی در صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی ارائه شده است.

رضا محمد کاظمی, ابوالفضل صولتی, الهه کیانی
PDF
141-159

 

     امروزه فناوری­های جدید، روش ارائه خدمت به مشتریان را در بسیاری از سازمان­های خدماتی دگرگون کرده است. خدمت‌رسانی در صنعت بانکداری نیز تحت‌تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار تحولات اساسی شده است. امروزه اهمیت وب‌سایت­ها و ویژگی­های منحصر‌به‌فرد آن‌ها در ارائه انواع خدمات به مشتریان بانک­ها افزایش یافته است؛ از طرفی روش­های سنتی بانکداری از نظر ارتباط مستقیم با مشتریان ارزش ویژه خود را حفظ کرده‌اند. در این راستا، پژوهش حاضر به ارائه مدلی ترکیبی از تأثیر عوامل سنتی و برخط بر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیک و تبلیغات توصیه­ای می‌پردازد؛ بدین منظور از پرسشنامه استاندارد بر مبنای تقسیم‌بندی لیکرت استفاده شد و 383 نفر از مشتریان شعب «بانک ملت» شهر شیراز به‌طور تصادفی طبقه­ای مورد‌آزمون قرار گرفتند. تحلیل اطلاعات به روش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار آماری Amos 20 صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که ویژگی­های سنتی بانک و ویژگی­های وب‌سایت تأثیر نسبتاً یکسانی بر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیک دارند که افزایش تبلیغات توصیه­ای مثبت را به‌همراه دارد.

زهرا السادات صانعیان, علی صنایعی
PDF
161-178
پژوهش حاضر تأثیر شهروندی شرکتی را بر وفاداری مشتریان و تبلیغات توصیه­ای از طریق متغیرهای شهرت شرکت، ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان بررسی می­کند که با توجه به هدف، کاربردي و از نظر گردآوري داده­ها جزو پژوهش­های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، بيمه‌گذاران شرکت «بيمه ایران» در شهر تهران هستند. برای نمونه‌گيری از روش نمونه‌گيری در‌دسترس استفاده شد و تعداد نمونه موردنظر 400 نفر به دست آمد. برای بررسی وتحلیل داده­ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم­افزارهای LISREL8.8 و WarpPLS4 استفاده شد. یافته­های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار شهروندی شرکتی بر شهرت شرکت، رضایت مشتریان و ارزش ویژه برند است. رضایت مشتری نیز بر شهرت شرکت، وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین شهرت شرکت بر ارزش ویژه برند و تبلیغات توصیه­ای تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ درنهایت ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان و وفاداری مشتریان نیز بر تبلیغات توصیه­ای تأثیر مثبت و معنادار دارد.
مرتضی سلطانی, محد رحیم اسفیدانی, سهیل نجات
PDF
179-196