دوره 16, شماره 2 (1396)

تابستان 1396

فهرست مطالب

مقالات

     در پژوهش کاربردی حاضر، با رویکرد پژوهش تجربی و در قالب اجرای طرح چهارگروهی سالومون، اثر ابعاد مسئولیت­پذیری اجتماعی بر ترجیح برند پگاه بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان برند پگاه از میان کارکنان اداره­های شهرستان استهبان استان فارس هستند که با روش تصادفی ساده 200 نفر از آن‌ها در چهار گروه انتخاب شده­اند. روایی پرسشنامه با روش ظاهری تأیید شده است؛ درحالی‌که در سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته­ها نشان داد که بر اساس آزمون پنج­گانه روش سالومون به­طورکل مسئولیت­پذیری اجتماعی برند (ترکیب ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط­زیستی) بر ترجیح برند پگاه اثرگذار است. یافته دیگر نشان داد که از میان ابعاد مسئولیت­پذیری اجتماعی، بُعد اقتصادی در مقایسه با دو بُعد دیگر تأثیر کمتری بر ترجیح برند پگاه دارد.

ابوالقاسم ابراهیمی, سید مسلم علوی
PDF
13-31

 

چکیده

      امروزه شرکت‌ها به دنبال حفظ مشتریان هستند. تصویری که از شخصیت برند در ذهن مشتریان نقش می‌بندد از سازه‌های برجسته در شکل‌گیری وفاداری به برند یک سازمان است. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط شخصیت برند و وفاداری با توجه به متغیر میانجی تصویر برند است. با بررسی مبانی نظری پژوهش مشخص شد که ابعاد شخصیت برند دربرگیرنده پنج بُعد ناهمواري، پیچیدگی، شایستگی، هیجان و صداقت بوده و وفاداری در دو بُعد رفتاری و نگرشی تحلیل‌ شده است. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی - غیرآزمایشی است. جامعه آماری، خریداران «بیمه کارآفرین» در تهران هستند. حجم نمونه 197 نفر بود و آزمون کیزر­- میر­- اولکین برای سنجش کفایت نمونه‌گیری به‌‌کار رفت. داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوري و با روش معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج بیشترین اثرگذاري بُعد شایستگی بر تصویر برند و همچنین تأثیر بیشتر تصویر برند بر وفاداری نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری را نشان می‌دهد. نقش تصویر برند به‌عنوان میانجی تأیید شد. این نتایج نقش برجسته‌ای در تصمیم‌گیری مدیران بازاریابی و بیان ارزش شخصیت برند دارند.

سعید شیر کوند, امیر خانلری, مهسا حسینی
PDF
33-47

     پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی و با لحاظ­کردن بازارگرایی، به‌عنوان متغیر میانجی، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. بدین منظور پرسشنامه‌ای برای سنجش متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در میان نمونه‌ای متشکل از 292 نفر از مدیران شرکت‌های صنایع شیمیایی و فرآورده­های نفتی ایران توزیع شد. براي آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل معادلات ساختاري و نرم‌افزار ليزرل 80/8 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کارآفرینی سازمانی طبق الگوی تحلیل مسیر ارائه‌شده بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین بازارگرایی، به‌عنوان متغیر میانجی، در ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی نقش ایفا می‌کند.

سید ابوالفضل ابوالفضلی, جمشید سالار, سید جعفر زنوزی
PDF
49-65
با توجه به‌ضرورت مدیریت راهبردی، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت راهبردی برای یک سازمان مادر است. به‌منظور طراحی چنین مدلی چهار مرحله اصلی انجام ‌شده است: بررسی مبانی مدیریت راهبردی؛ مطالعه تطبیقی سازمان­های مشابه داخلی و خارجی؛ بررسی نتایج آسیب­شناسی برنامه راهبردی پنج­ساله نخست سازمان و بررسی ویژگی­های سازمان موردمطالعه. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده اکتشافی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد منتخب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و گروه مشاوره است که درمجموع 36 نفر هستند. بر اساس نتایج، هیچ مدل جامعی برای همه سازمان­ها وجود ندارد. نتیجه مطالعه تطبیقی، باعث شناسایی دو نوع سازمان شد که در طراحی مدل بر ویژگی‌های مثبت این سازمان­ها تأکید و از ویژگی‌های منفی پرهیز شده است. ازآنجاکه در آسیب‌شناسی برنامه قبلی، کنترل و اجرا بیشترین شکاف را با وضع مطلوب داشته‌اند، در مدل نهایی لایه‌ای تحت­عنوان عوامل زیرساختی که تضمین‌کننده اجرای موفق راهبردهای سازمان است، مدنظر قرار گرفت. پس از طراحی الگوی اولیه، برای مطابقت با سازمان، از جامعه آماری نظرسنجی صورت گرفت و پس از تحلیل و اعمال نظرها، الگوی نهایی باعنوان «الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر»، طراحی شد
هاشم اقازاده, ایمان احمدی
67-87

     ارائه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات در بانک، تأثیر زیادی بر میزان رضایت مشتریان دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان «بانک ملت» در شهر تهران است. الگوی پژوهش نسخه‎ای توسعه‎یافته از پژوهش‎های کاسیم و اسیاه عبداله (2010) و چنو همکاران (2012)، است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک ملت در شعبه‎های منطقه 3 شهر تهران است که از این جامعه آماری نمونه‎ای 400 نفره انتخاب شد. برای آزمون فرضیه‎ها از الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. یافته‎های پژوهش نشان داد که خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت مشتریان از بانک، سطح اعتماد و وفاداری آن‎ها از بانک رابطه دارد و از میان 13 فرضیه موجود، 10 فرضیه تأیید شد. در این پژوهش متغیر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با سطح اطمینان 99 درصد بیشترین تأثیر را بر درک از منصفانه­بودن خدمات بانک داشته است و متغیر اعتماد مشتریان در سطح اطمینان 95 درصد کمترین رابطه با متغیر خدمات منصفانه را داشته است.

محمد رضا کریمی علویجه, طیبه محمد امینی
PDF
89-108

چکیده

     ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ترجیح نام تجاری سبز، اعتماد به برند سبز و ارزش ویژه برند سبز اﺳﺖ. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ جمع‌آوری داده‌ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعه آماری شامل دانشجویان «دانشگاه مازندران» بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی، اطلاعات از 370 نفر به‌صورت پرسشنامه جمع‌آوری شد و ﻣﻮرد تجزیه‌وتحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری­ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ تأییدی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش، نرم‌افزار PLS 3.0 و به‌منظور ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و آمار توصیفی، نرم‌افزار SPSS21 به­کار رفت. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ رابطه مثبت و معناداری بین تصویر نام تجاری سبز، رضایت از برند سبز و اعتماد به برند سبز با ترجیح برند سبز وجود دارد؛ همچنین ترجیح برند سبز با رفتار خرید مصرف‌کننده رابطه مثبت و معناداری دارد.

ابوالحسن حسینی, میثم شیر خدائی, احمد عباسی
PDF
109-125

چکیده

     هدف از پژوهش حاضر، توسعه رویکردهای تعامل‌پذیر در صنایع خدماتی و سنجش خوشه­های نظام سلامت کشور مبتنی بر شبیه­سازی کارکردهای تعامل­پذیر در مراکز بهداشتی و درمانی و تبیین روابط چند سطحی میان متغیرهای تعریف­شده در سطوح مختلف است. الگو­های عملیاتی تعامل‌پذیری در حوزه سلامت از سطوح و ابعاد متعددی برخوردار است که تبیین دقیق و صحیح سازوکارهای مربوط به آن‌ها، تسهیل‌کننده فرایندهای اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. در همین راستا در اين پژوهش سعي بر آن است تا ضمن تبیین الگوی تعامل‌پذیری در این حوزه، رویکردهای رایج در این بخش استخراج و سپس مطابق با رویکرد شبیه­سازی به­کار­رفته، چارچوب پيشنهادي براي تعامل­پذيري دولت الكترونيكي در حوزه سلامت کشور ارائه شود. جامعه آماری موردمطالعه کارشناسان، مدیران و خبرگان حوزه سلامت، فناوری اطلاعات و مدیریت درمان بودند که با بهره­گیری از الگوی نمونه­گیری خوشه­ای-تصادفی و با برگزاری جلسه­های دلفی، مؤلفه­ها و ابعاد موردنظر الگوی پیشنهادی اعتبارسنجی شد. درنهایت، چارچوب پيشنهادي با استفاده از نظرسنجي از خبرگان اعتبارسنجي و تبیین شد؛ به‌نحوی‌ که با ضرایب نزدیکی مربوط به خوشه­ها، رویکردهای بهینه تعامل‌پذیری بر حسب شاخص­های هزینه­ای، درآمدی، زمانی و کیفی ارائه شد.

علی رضاییان, محمد رضا کاشفی نیشابوری
PDF
127-144