دوره و شماره: دوره 18، شماره 40، زمستان 1398 
4. طراحی الگوی جوانسازی برند با تاکید بر نقش منابع انسانی

سیدنجم الدین موسوی؛ صابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد