دوره و شماره: دوره 19، شماره 42، تابستان 1399 
6. درآمدی بر پیشران های داخلی اجرای موفق استراتژی: پژوهشی ترکیبی

بهاره عابدین؛ شهناز اکبری؛ اسماعیل جلیلی؛ محمد علی دلخون