جزئیات نویسندگان

احراری, مهدی, پژوهشگر اقتصادی, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 12, شماره 1: بهار 1392 - علمی - پژوهشی
    مقايسه سه روش برآورد قیمت رايانه همراه در بازار تهران: رگرسیون لذت باورانه )هدانیک(، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی GMDH
    چکیده  PDF
  • دوره 12, شماره 1: بهار 1392 - علمی - پژوهشی
    مقايسه سه روش برآورد قیمت رايانه همراه در بازار تهران: رگرسیون لذت باورانه )هدانیک(، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی GMDH
    چکیده  PDF