palette
اسامی نویسندگان
ز
زارع میرک آباد, علی, دانشگاه تهران (ایران)
زارع میرک اباد, علی, **** دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران
زارعی, عظیم, دانشگاه سمنان (ایران)
زارعی, عظیم, * استادیار، دانشگاه سمنان ( نویسنده مسئول).
زارعی, عظیم, دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان (ایران)
زارعی, عظیم الله, دانشگاه سمنان (ایران)
زارع‌پور, زینب, دانشگاه شهید چمران اهواز (ایران)
زالی, محمد رضا, استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (ایران)
زالی, محمدرضا, دانشگاه تهران (ایران)
زاهدفر, کامران, پردیس فارابی دانشگاه تهران (ایران)
زاهدیان نژاد, محمدحسین, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
زعفريان, رضا, دانشگاه تهران (ایران)
زندی لک, مسعود, دانشگاه شیراز (ایران)
زنوزی, سید جعفر, دانشجو
زنوزی, سید جعفر, دانشگاه ارومیه (ایران)
زنگیان, سمیه, دانشگاه سمنان (ایران)
زینلی, زهرا, دانشگاه اصفهان (ایران)

1 - 17 (17)