نویسنده = �������������� ����������
مقایسه رویکردهای ارتباطی و مشاهده ای در سنجش اثربخشی تبلیغات

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 31-50

سپیده نصیری؛ مسعود کیماسی؛ نگار سماک نژاد؛ طهمورث حسنقلیپور


شناسایی و ترکیب قابلیت‌های سازمانی در موفقیت رقابتی صنعت نوشیدنی

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 51-67

محمد علی شاه حسینی؛ محمد هادی رنجبر؛ مسعود کیماسی