نویسنده = �������� �������������� ����������
طراحی و تبیین مدل تبلیغات توصیه ای الکترونیک (eWOM) با رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM)

دوره 17، شماره 35، آذر 1397

علی پروین؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ اوژن کریمی؛ بهروز لاری سمنانی