نویسنده = ������ ������ ����������
تبیین و توسعه مفهومی نظریه بازاریابی کارآفرینانه

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.13

سید محمود حسینی؛ منیژه قره چه؛ محمد اصولیان؛ مرضیه نصیری


راهبرد فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 13-30

منیژه قره چه؛ احمد روستا؛ مسعود جاویدانی