نویسنده = �������� �������� ��������
طراحی و تبیین الگوی برندسازی مراکز تجاری در ایران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 31-52

هادی کمیلی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ بهمن حاجی‌پور؛ شهریار عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی


شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی (مطالعه نظری و تجربی در شرکت های منتخب ایرانی)

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 13-30

سید محمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ منیژه قره چه؛ هوشنگ نظامی وند چگینی