نویسنده = محمد علی بابایی زکلیکی
تحلیل نقادانه شش دهه مطالعات راجع به کمپین تبلیغاتی

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.110

زینب زمانی؛ محمد علی بابایی زکلیکی


تبیین الگوی رفتار رقابتی در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 13-30

فاطمه مشکدانیان؛ معصومه حسین زاده شهری؛ مریم مقدس بیات؛ محمدعلی بابایی زکلیکی