نویسنده = ������������ �������������� �������� ������
نظریه های ضمنی روانشناسی مصرف کننده و نقش الگوهای ذهنی در بازاریابی

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 13-42

10.52547/jbmp.21.50.13

راضیه زیلایی؛ محمد علی بابایی زکلیکی


تحلیل نقادانه شش دهه مطالعات راجع به کمپین تبلیغاتی

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.110

زینب زمانی؛ محمد علی بابایی زکلیکی


تبیین الگوی رفتار رقابتی در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 13-30

فاطمه مشکدانیان؛ معصومه حسین زاده شهری؛ مریم مقدس بیات؛ محمدعلی بابایی زکلیکی