نویسنده = ������������������ ��������
شناسایی ابعاد تعالی برند با رویکرد تحلیل مضمون (مورد مطالعه: صنعت کالاهای تند مصرف)

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402

10.52547/jbmp.2023.229266.1411

سهیل نجات؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ میثم شیرخدایی


عشق به برند: مطالعه تجربی مصرف‏کنندگان ایرانی

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 87-106

میثم شیرخدایی؛ زهرا نبی زاده