نویسنده = سید فتح الله امیری عقدائی
ارائه الگوی موقعیت برند و تأثیر آن بر برتری قیمتی در صنعت لوازم‌خانگی با تمرکز بر نقش میانجی ارزش ویژه برند

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 117-138

10.52547/jbmp.2020.103516

عفت السادات محبوبی رنانی؛ سید فتح اله امیری عقدایی؛ مجید محمد شفیعی؛ آذرنوش انصاری


نقش میانجی رضایت در تأثیر تصویر مقصد بر توسعۀ گردشگری مذهبی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 107-124

سید فتح الله امیری عقدائی؛ حسین رضایی دولت ابادی؛ اذر نوش انصاری؛ حسان العجی