نویسنده = �������������� ��������
شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی – دولتی

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 33-49

حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه؛ پریسا کیائی


تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تأثیر آن بر عملکرد پروژه

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 49-67

هانی اربابی؛ حسن دانایی‌فرد؛ محمدحسین صبحیه؛ سید محمد اعرابی