نویسنده = ������������������ �������� ��������
تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1389

محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد محمودی میمند؛ بهنام دهبان