نویسنده = ������������ ������������ ��������
تحلیل گفتمان بازاریابی جوامع دور از وطن

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402

10.52547/jbmp.2023.230445.1458

محمد صالح ترکستانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی


طراحی مدل رفتار هم آفرینی برند با مشتری با تاکید بر پیش آیندها، عوامل و پس آیندها

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 71-94

10.52547/jbmp.21.49.71

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ محمد صالح ترکستانی؛ ملیحه اسلامی پناه


تاکسونومی پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان در دوران همه گیری کووید-19 با روش فرا ترکیب

دوره 20، شماره 46، مرداد 1400، صفحه 89-112

10.52547/jbmp.20.46.89

عادله گراوند؛ کامبیز حیدرزاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمدعلی عبدالوند


تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش موبایلبانک در بانک صادرات ایران

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 31-48

زهره دهدشتی شاهره؛ سجاد عبدالله پور


عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید برندهای لوکس

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 69-88

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد مهدی احمدی


الگوی عوامل موثر بر نگرش و قصدخرید مصرف کنندگان نسبت به محصولات وارداتی

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 48-68

محمد صالح ترکستانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ قاسم بخشنده


بررسی عوامل مؤثر بر کشورگرایی مصرف کننده

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

حسن قاسمی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ ابوالفضل سیفی