نویسنده = �������� ��������
بررسی مفهوم هم‌تخریبی ارزش برند در فرایند تعاملی تجربه مشتری- برند

دوره 21، شماره 51، آبان 1401، صفحه 153-183

10.52547/jbmp.2023.229971.1443

غزاله طاهری؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی


تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 13-38

10.52547/jbmp.20.45.13

هوشمند باقری قره بلاغ؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی


طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 120-148

10.29252/jbmp.19.43.120

معین کلوشانی؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی


ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.87

محسن کرمی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ داوود فیض؛ محمدرحیم اسفیدانی


ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 53-70

امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


تأثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 117-132

عظیم زارعی؛ داود فیض؛ سمیه زنگیان؛ مرتضی اکبرزاده