نویسنده = ������������������ ��������
مدل عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش و تأثیر آن بر موفقیت بازاریابی

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396

محسن اکبری؛ محمود مرادی؛ مهسا فرخنده؛ نیما مومن


رابطه بین طنز در تبلیغات و قصد خرید

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 138-156

رقیه هشیوار؛ رضا اسماعیل‌پور؛ رقیه قاسم خانی؛ محمود مرادی