نویسنده = ���������������� ����������
آسیب شناسی برند سازی در صنعت دارویی ایران

دوره 18، شماره 37، خرداد 1398

10.29252/jbmp.18.37.139

طیبه باقلی؛ محمود محمدیان؛ وحید ناصحی فر؛ سعید صحت


ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات توزیع فیزیکی- مورد مطالعه: شبکه‌های توزیع محصولات تند گردش

دوره 17، شماره 35، آذر 1397

علیرضا محمدی انار؛ وحید ناصحی فر؛ وحید ناصحی فر؛ محمود محمدیان