نویسنده = ���������� ������ ��������
طراحی مدل رفتار هم آفرینی برند با مشتری با تاکید بر پیش آیندها، عوامل و پس آیندها

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 71-94

10.52547/jbmp.21.49.71

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ محمد صالح ترکستانی؛ ملیحه اسلامی پناه


آسیب شناسی برند سازی در صنعت دارویی ایران

دوره 18، شماره 37، خرداد 1398

10.29252/jbmp.18.37.139

طیبه باقلی؛ محمود محمدیان؛ وحید ناصحی فر؛ سعید صحت