نویسنده = �������� ��������
طراحی مدل فراترکیب تناقضات موجود در مسیر کسب دوسوتوانی

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 43-74

10.52547/jbmp.21.50.43

سعید صحت؛ مهدی یزدان شناس؛ غلامحسین مهرعلیان؛ محمد مرادی


آسیب شناسی برند سازی در صنعت دارویی ایران

دوره 18، شماره 37، خرداد 1398

10.29252/jbmp.18.37.139

طیبه باقلی؛ محمود محمدیان؛ وحید ناصحی فر؛ سعید صحت