نویسنده = ������������ ��������
مرور نظام‌‌‌مند مبانی نظری مدل‌های تجارت ‌اجتماعی

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 95-117

محمدحسن مبارکی؛ بابک ضیاء؛ کمال سخدری؛ مصطفی شاه‌بوداغیان