نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������
طراحی و معماری مدل برندسازی ملی ایران

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.131

راضیه مهدیه نجف آبادی؛ احمد ندایی فرد