نویسنده = ���������� �������������� ��������
شناسایی ابعاد تعالی برند با رویکرد تحلیل مضمون (مورد مطالعه: صنعت کالاهای تند مصرف)

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402

10.52547/jbmp.2023.229266.1411

سهیل نجات؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ میثم شیرخدایی


شناسایی پیشایندهای هم آفرینی ارزش در استارت آپ های اقتصاد اشتراکی

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 37-70

10.52547/jbmp.21.49.37

دکتر اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی؛ فاطمه اصغری گودرزی


ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیامدهای هم‌رقابتی : پژوهشی آمیخته

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 39-64

10.52547/jbmp.20.45.39

مرتضی سلطانی؛ دکتر اسدالله کردنائیج؛ حمیدرضا ایرانی؛ نرگس حسن بیگی


مفهوم‌پردازی سازگاری مدل کسب‌وکار و پیشران‌های محیطی آن در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 13-37

10.52547/jbmp.19.41.13

آرمان دیلمی عضدی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین‌المللی

دوره 18، شماره 39، آذر 1398

10.29252/jbmp.18.39.13

محمدجواد نیکبخت؛ اصغر مشبکی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


فهم چرایی بروز تغییرات استراتژیک از منظر فرآیند ساخت دستور کار در سازمان

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 131-156

بهاره عابدین؛ اسد ا.. کرد نائیج


تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 123-140

امیر کارگر سامانی؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ سید مسعود موسوی شفایی