نویسنده = �������� ���������� ��������
طراحی مدل بازاریابی پایداری در صنعت بانکداری ایران

دوره 20، شماره 47، آبان 1400، صفحه 88-110

10.52547/jbmp.20.47.88

رضا انوشه ئی؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ نادر غریب نواز؛ الهام فریدچهر