نویسنده = ���������� ���������� ������������
طراحی الگوی جوانسازی برند با تاکید بر نقش منابع انسانی

دوره 18، شماره 40، اسفند 1398

10.29252/jbmp.18.40.79

سیدنجم الدین موسوی؛ صابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد