نویسنده = �������������� ��������������
بررسی موانع و محدودیت های پیش روی خوشه صنعتی: یک مطالعه کیفی ⁎

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 121-150

فهیمه سادات سعادت یار؛ زهرا وظیفه؛ نورمحمد یعقوبی؛ سیدعلیقلی روشن