نویسنده = بهاره عابدین
واکاوی مفهوم مسئولیت اجتماعی دیجیتال: بررسی عملکرد کسب‌وکارهای ایرانی

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 128-155

10.52547/jbmp.21.50.128

بهاره عابدین؛ سحر مهدی پور پیجا؛ آرزو حسین زاده؛ حمیده هنرمند حقیقی


درآمدی بر پیشران های داخلی اجرای موفق استراتژی: پژوهشی ترکیبی

دوره 19، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 130-151

10.52547/jbmp.19.42.130

بهاره عابدین؛ شهناز اکبری؛ اسماعیل جلیلی؛ محمد علی دلخون