نویسنده = ������������������������ ��������
ارائه مدل کنترل راهبردی در صنعت روغن کِشی

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 41-63

10.52547/jbmp.19.43.41

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ وحید نورنژادونوش