نویسنده = ������������������ ����������������
طراحی مدل عوامل اثرگذار بر اجرای استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری

دوره 19، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 147-170

10.29252/jbmp.19.44.147

احمد طاهری؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ محمدتقی امینی؛ حبیب اله دانایی