نویسنده = علی فیاضی آزاد
تعداد مقالات: 93
-24. بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی

دوره 12، شماره 15، تابستان 1392

ایمان صناعی؛ فرناز هارونی؛ ملیکا گماریان؛ نسرین جزنی


-23. ارائه الگوی ترکیبی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران

دوره 12، شماره 14، بهار 1392

محمد محمودی میمند؛ حسن فارسیجانی؛ سارا طاهری موسوی


-21. بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان ها )مطالعه موردی: شرکت های داروسازی و شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران(

دوره 12، شماره 14، بهار 1392

محمود مرادی؛ محمدعلی ولی پور؛ کیخسرو یاکیده؛ عاطیه صفردوست؛ فرزانه عبداللهیان


-18. طراحی و تبیین الگوی عدالت محور وفاداری به نام تجاری در شعب بانک تجارت شهرستان یزد

دوره 12، شماره 14، بهار 1392

سیدمحمد طباطبایی نسب؛ امیررضا کنجکاومنفرد؛ علیرضا سروش محمدآبادی؛ سیدمسعود حکاکی


-14. بررسی رابطه بین مهارت های فروش و عملکرد کارکنان فروش: نقش میانجی رضایت شغلی

دوره 11، شماره 13، زمستان 1391

میثم شیرخدایی؛ مهرداد مدهوشی؛ کیوان حاتمی


-13. شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون

دوره 11، شماره 13، زمستان 1391

علی اصغر ساجدی فر؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی پور


-12. هم خوانی شخصیتی برند و مشتری در یک فروشگاه زنجیره ای

دوره 11، شماره 13، زمستان 1391

شهریار عزیزی؛ شهرام جمالی کاپک


-11. بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت)

دوره 11، شماره 13، زمستان 1391

علی صنایعی؛ مهدی پورمصطفی خشکرودی؛ امیرمهدی قاضی فرد؛ محمدعلی نصیرزاده


-9. بررسی وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل مؤثر و متأثر از آن (مورد پژوهی: بانک ملت)

دوره 11، شماره 13، زمستان 1391

میراحمد امیرشاهی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محبوبه خان محمدی


-8. بررسی رفتار مصرف کننده در رابطه با تصمیم خرید کالاهای سبز

دوره 11، شماره 13، زمستان 1391

غلامحسین خورشیدی؛ علی حسین زاده


-6. بررسی عوامل مؤثر بر کشورگرایی مصرف کننده

دوره 11، شماره 12، پاییز 1391

حسن قاسمی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ ابوالفضل سیفی


-5. بررسی اثر تعدیل کننده جنسیت بر قصد خرید اینترنتی

دوره 11، شماره 12، پاییز 1391

منیژه قره چه؛ محمد مقدسی؛ سید حمیدرضا عظیمی


-4. تشخیص فرصت های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستان دکتر شریعتی)

دوره 11، شماره 12، پاییز 1391

اسدا... کردنائیج؛ احمدعلی خائف الهی؛ محمدرضا زالی؛ فرشته رفیعی


-3. طراحی و اعتبارسنجی یک مدل تبلیغات الکترونیک

دوره 11، شماره 12، پاییز 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ ناصر یزدانی؛ اکبر عالم تبریز؛ غلامحسین خورشیدی


0. تبیین هم راستایی عناصر سازمانی و الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران مبتنی بر نقاط مرجع راهبردی

دوره 11، شماره 12، پاییز 1391

اکرم هادیزاده مقدم؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ نسرین جزنی؛ مرجان فرجیان