نویسنده = ������������ ������ ����������
ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

شمس الدین ناظمی؛ سعید مرتضوی؛ حسن جعفریانی