نویسنده = �������������������� ������������
ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

سیدرضا سیدجوادین؛ علیرضا امینی؛ زهرا امینی