نویسنده = �������� ������������ ��������������
تبیین هم راستایی عناصر سازمانی و الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران مبتنی بر نقاط مرجع راهبردی

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

اکرم هادیزاده مقدم؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ نسرین جزنی؛ مرجان فرجیان


طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ نسرین جزنی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


سبک های تصمیم گیری مشتریان ایرانی: با تأکید بر قومیت

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

عباسعلی حاجی کریمی؛ الهه شهابی


تبیین الگوی قصد پذیرش نوآوری در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوری

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

نسرین جزنی؛ سیدمحمد باقری؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ اکبر عالم تبریز


الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1389

محمدرضا حمیدی زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ سید مهدی جلالی