نویسنده = ������������ �������������� ��������������
الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1389

محمدرضا حمیدی زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ سید مهدی جلالی