نویسنده = ������ �������������� ������������
ارائه چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

طهمورث حسنقلی پور؛ سیدرضا سید جوادین؛ احمد روستا؛ امیر خانلری


طراحی شبکه عصبی جهت انتخاب راهبردهای بازاریابی اینترنتی

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

سیدرضا سید جوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ حمید اسفیدانی